Obrigas tributarias das entidades

Obrigas de información:

As entidades en réxime de atribución de rendas que exerzan unha actividade económica ou cuxas rendas excedan de 3.000 euros anuais deberán presentar durante o mes de marzo de cada ano unha declaración informativa (modelo 184) na que, ademais dos seus datos identificativos e, no seu caso, os do seu representante, deberá constar a seguinte información:

 • Identificación, domicilio fiscal e NIF dos seus membros, residentes, ou non en territorio español, incluíndose as variacións na composición da entidade ao longo de cada período impositivo. 
 • Importe total das rendas obtidas pola entidade e da renda atribuíble a cada un dos seus membros.
 • Base das deducións ás que teña dereito a entidade. < li/>
 • Importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad y los atribuibles a cada uno de sus miembros. 
 • Importe neto de la cifra de negocios de acuerdo con lo dispuesto en la normativa mercantil aplicable al respecto. (Véxanse o artigo 35.2 do Código de Comercio, na redacción dada pola Lei 16/2007, do 4 de xullo (BOE do 5); a Norma de elaboración contable 11ª do Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro (BOE do 20), así como o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo (BOE do 3), que derrogou, con efectos dende 1 de setembro de 2010, o texto refundido da Lei de Sociedades Anónimas, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1564/1989, do 22 de decembro.

Outras obrigas tributarias:

Por lo que a la gestión del IRPF respecta, las obligaciones y deberes tributarios a cargo de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas y las de cada uno de sus miembros se distribuyen de la forma siguiente:

Obrigas a cargo da entidade en réxime de atribución de rendas:

 • Presentación de declaracións censais. < li/>
 • Levanza da contabilidade ou libros rexistros da actividade.
 • Emisión de facturas 
 • As propias dos retedores ou obrigados a efectuar ingresos a conta 
 • Determinación da renda atribuíble e pagamentos a conta 
 • Declaracións IVE
 • Declaración operacións con terceiros (modelo 347)
 • Declaración informativa anual (modelo 184)

Obrigas a cargo de cada un dos socios, comuneiros ou partícipes: 

 • resentación da declaración censal. 
 • Realización de pagamentos fraccionados 
 • Declaración da renda anual atribuída (IRPF ou IS)