Cálculo da renda

Regra xeral:

 1. A renda determínase en sede da entidade conforme á normativa do IRPF, con independencia de que algún dos membros da entidade sexa contribuínte polo IRPF, suxeito pasivo do IS ou contribuínte do IRNR.

  Non resultan de aplicación as reducións sobre o rendemento neto previstas para as seguintes rendas, salvo que o membro da entidade en réxime de atribución de rendas sexa contribuínte polo IRPF, en cuxo caso si pode aplicar a redución sobre:

  • os rendementos netos obtidos por arrendamento de bens inmobles destinados a vivenda;
  • os rendementos netos do capital inmobiliario, mobiliario ou de actividades económicas con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular no tempo.
 2. A parte da renda atribuíble aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, contribuíntes polo IRPF ou polo IS, que formen parte dunha entidade en réxime de atribución de rendas constituída no estranxeiro, determínase igualmente de acordo coas normas do IRPF.

Regras especiais:

 1. Cando todos os membros da entidade en réxime de atribución de rendas sexan suxeitos pasivos do IS ou contribuíntes do IRNR con establecemento permanente, a renda neta a atribuír determínase conforme ás normas do IS.
 2. Cando a entidade en réxime de atribución de rendas ceda a terceiros capitais propios, os membros da entidade que sexan suxeitos pasivos do IS ou contribuíntes polo IRNR con establecemento permanente, deben integrar na súa declaración os rendementos que se tivesen devindicado a favor da entidade, aínda que estes non sexan esixibles ao longo do período impositivo da entidade.

  Igualmente, cando a entidade en réxime de atribución invista en Institucións de Investimento Colectivo, os membros da entidade que sexan suxeitos pasivos do IS ou contribuíntes polo IRNR con establecemento permanente, deben integrar na súa declaración o importe das rendas contabilizadas ou que deban contabilizarse procedentes das devanditas IIC.

 3. Para o cálculo da renda atribuíble aos membros da entidade en réxime de atribución de rendas que sexan contribuíntes polo IRNR sen establecemento permanente aplícanse as normas do IRNR (Capítulo IV do texto refundido da Lei do IRNR aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo).Isto aplícase a todas as rendas que non procedan do exercicio de actividades económicas a través dun establecemento permanente.
 4. Para o cálculo da renda atribuíble aos membros da entidade en réxime de atribución de rendas que sexan suxeitos pasivos do IS ou contribuíntes polo IRNR con establecemento permanente ou sen establecemento permanente que non sexan persoas físicas, procedente de ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de elementos non afectos ao desenvolvemento de actividades económicas, non resultan de aplicación os coeficientes de abatemento da disposición transitoria 9ª da Lei 35/2006, de IRPF.