Incompatibilidade entre réximes, renuncia e exclusión

Incompatibilidade

O sistema de relacións entre os métodos de estimación directa e o de estimación obxectiva, caracterízase por unha ríxida incompatibilidade.Por iso, se o  contribuínte se encontra en estimación directa debe determinar o rendemento de todas as súas actividades por este mesmo método, aínda que algunha das súas actividades fose susceptible de estar incluída en estimación obxectiva.

De igual xeito, se se determina o rendemento dunha actividade na modalidade normal do método de estimación directa, deberase determinar nesta  mesma modalidade o rendemento de todas as demais actividades.

Non obstante, cando se inicie durante o ano algunha actividade pola que se renuncie á modalidade simplificada ou se inicie algunha non incluída ou pola que se renuncie a estimación obxectiva, a incompatibilidade non producirá efectos para ese ano respecto das actividades que viña realizando con anterioridade, senón a partir do ano seguinte.

Renuncia

Os contribuíntes que cumpran os requisitos para aplicar o método de estimación directa simplificada ou do método de estimación obxectiva, poderán renunciar á súa aplicación mediante a presentación do modelo 036 ó 037 de declaración censal.

Cando debe renunciar

Durante o mes de decembro anterior ao ano natural en que deba facer efecto.En caso de inicio da actividade deberá efectuarse antes do inicio.

Tamén se entende efectuada a renuncia ao método de estimación obxectiva cando se presente en prazo, o pagamento fraccionado do primeiro trimestre do exercicio, mediante o modelo 130, previsto para o réxime de estimación directa (renuncia tácita).No suposto de inicio de actividade renunciarase tacitamente presentando o modelo 130 do primeiro trimestre de exercicio da actividade.

A renuncia terá efectos por un período mínimo de tres anos.Transcorrido este prazo, entenderase prorrogada tacitamente para cada un dos anos seguintes en que poida resultar aplicable, salvo que se revogue no mes de decembro anterior ao ano en que deba facer efecto.

A renuncia ao réxime de estimación directa simplificada supoñerá que o contribuínte determinará o rendemento neto de todas as súas actividades pola modalidade normal do método de estimación directa.

A renuncia ao réxime de estimación obxectiva supoñerá a inclusión na modalidade simplificada do réxime de estimación directa sempre que se cumpran os requisitos establecidos para esta modalidade.

Exclusión

En estimación directa modalidade simplificada, a exclusión do réxime producirase cando no ano anterior, o importe neto da cifra de negocios para o conxunto de todas as actividades desenvolvidas polo contribuínte, supere 600.000 €.

O contribuínte, se é o caso, determinará o rendemento de todas as súas actividades pola modalidade normal, do método de estimación directa, durante un período mínimo dos tres anos seguintes.

En estimación obxectiva, a exclusión producirase cando se supere o volume de rendementos íntegros ou de compras en bens e servizos fixados polo Regulamento, cando a actividade se desenvolva fóra do ámbito de aplicación do IRPF ou cando se superen os límites establecidos na Orde Ministerial de desenvolvemento deste réxime.A exclusión deste réxime de estimación obxectiva, supoñerá a inclusión na modalidade simplificada do réxime de estimación directa nos termos previstos para esta modalidade, salvo que á súa vez se renuncie a este.O efecto da exclusión supón a inclusión durante os tres anos seguintes no ámbito da modalidade simplificada.