Estimación Obxectiva

A quen se aplica o réxime de estimación obxectiva 

Aplícase o réxime de estimación obxectiva exclusivamente a empresarios e profesionais (só incluídas determinadas actividades profesionais accesorias a outras empresariais de carácter principal), que cumpran os seguintes requisitos: 

 • Que cada unha das súas actividades estea incluída na Orde do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que desenvolve o réxime de estimación obxectiva e non superen os límites establecidos nesta para cada actividade.

 • Que o volume de rendementos íntegros no ano inmediato anterior, non supere calquera dos seguintes importes:

  • 150.000 euros para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras e forestais.Computaranse a totalidade das operacións, exista ou non obriga de expedir factura.As operacións nas que exista obriga de expedir factura cando o destinatario sexa empresario, non poderán superar 75.000 euros.

  • 250.000 euros para o conxunto de actividades agrícolas e gandeiras e forestais.

De xeito transitorio para os anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, segundo establece a Disposición transitoria trixésimo segunda na Lei 35/2006, do IRPF, as magnitudes de 150.000 e 75.000 euros antes mencionadas quedan fixadas en 250.000 e 125.000 euros, respectivamente.A de 250.000 para actividades agrícolas, gandeiras e forestais non varía.

Cando as actividades tributen polo réxime especial da recarga de equivalencia ou polo réxime especial da agricultura, gandería e pesca, as cotas de IVE teoricamente repercutidas pola recarga, e as compensacións, deberán incluírse dentro do volume de ingresos das mencionadas actividades.

 • Que o volume de compras en bens e servizos no exercicio anterior, excluídas as adquisicións de inmobilizado, non supere a cantidade de 150.000 euros anuais (IVE excluído).De xeito transitorio para os anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 segundo establece a Disposición transitoria trixésimo segunda na Lei 35/2006, do IRPF, esta magnitude de 150.000 queda fixada en 250.000 euros.De iniciar a actividade en 2019, o volume de compras elevarase ao ano.No suposto de obras e servizos subcontratados, o importe destes terase en conta para o cálculo deste límite.

 • Que as actividades económicas non sexan desenvolvidas, total ou parcialmente, fóra do ámbito de aplicación do IRPF.Para estes efectos entenderase que as actividades de transporte urbano colectivo e de viaxeiros por estrada, de transporte por autotaxis, de transporte de mercadorías por estrada e de servizos de mudanzas se desenvolven, en calquera caso, dentro do ámbito de aplicación do IRPF.

 • Que non renunciasen expresa ou tacitamente á aplicación deste réxime.

 • Que non renunciasen ou estean excluídos do réxime simplificado do IVE, e do réxime especial simplificado do Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC).Que non renunciasen ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE nin ao réxime especial da agricultura e gandería do IGIC.

 • Que ningunha actividade exercida polo contribuínte se encontre en estimación directa, en calquera das súas modalidades.

Nos requisitos 2 e 4 deberán computarse as operacións desenvolvidas polo contribuínte, así como polo seu cónxuxe, ascendentes e descendentes e aquelas entidades en atribución nas que participen calquera dos anteriores sempre que as actividades sexan idénticas ou similares clasificadas no mesmo grupo do IAE e exista dirección común compartindo medios persoais ou materiais.

Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha actividade, o volume de rendementos íntegros, e o de compras, elevarase ao ano. 

Cálculo do rendemento neto 

O rendemento neto calcularase de acordo co disposto na Orde que desenvolve este réxime, multiplicando os importes fixados para os módulos, polo número de unidades deste empregadas, utilizadas ou instaladas na actividade, ou ben multiplicando o volume total de ingresos, incluídas as subvencións correntes ou de capital e as indemnizacións, polo índice de rendemento neto que corresponda cando se trate de actividades agrícolas, gandeiras e forestais.

A contía deducible polo concepto de amortización do inmobilizado será exclusivamente a que resulte de aplicar a táboa que, para estes efectos, aprobe o Ministro de Facenda e Administracións Públicas. Orde HFP/1159/2017, do 28 de novembro (BOE do 30), para 2018.

Táboa de amortización en estimación obxectiva (agás actividades forestais) 

Grupo

Elementos patrimoniais

Coeficiente lineal máximo (%)

Período Máximo (Anos)

1

Edificios e outras construcións

5

40

2

Útiles, ferramentas, equipos para o tratamento da información e sistemas e programas informáticos

40

5

3

Batea

10

12

4

Barco

10

25

5

Elementos de Transporte e resto de inmobilizado material

25

8

6

Inmobilizado intanxible

15

10

7

Gando vacún, porcino, ovino e caprino

22

8

8

Gando equino e froiteiros non cítricos

10

17

9

Froiteiros cítricos e viñedos

5

45

10

Oliveiral

3

80

 Se se cumpren os requisitos establecidos minorarase polo exercicio de determinadas actividades económicas.

Cálculo de rendemento neto nas actividades agrícolas, gandeiras e forestais

 • VOLUME TOTAL DE INGRESOS

  (INCLUÍDAS SUBVENCIÓNS, INDEMNIZACIÓNS Y AXUDA PAC PAGAMENTO ÚNICO) Cuando o preceptor da axuda directa de pagamento único da PAC non obtivese ingresos por actividades agrícolas ou gandeiras o índice de rendemento neto a aplicar é o 0,56.

  (x) ÍNDICE DE RENDEMENTO NETO

  = RENDEMENTO NETO PREVIO

  (-) AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE (excluídas actividades forestais).As cantidades que correspondan á amortización determinaranse aplicando a táboa de amortización recollida na Orde pola que se desenvolve o réxime de estimación obxectiva do IRPF e réxime especial simplificado do IVE.

  = RENDEMENTO NETO MINORADO

  (x) ÍNDICES CORRECTORES (en función do tipo de actividade e determinadas circunstancias)

  = RENDEMENTO NETO DE MÓDULOS

  (-) REDUCIÓN XERAL DO RENDEMENTO NETO:5%

  (-) REDUCIÓN LEI 19/1995 (AGRICULTORES NOVOS):25%

  (-) GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS (incendios, inundacións, afundimentos...)

  = RENDEMENTO NETO DA ACTIVIDADE

  (-) REDUCIÓN RENDAS IRREGULARES (30%).Enténdese por rendementos irregulares, en xeral, aqueles que teñan un período de xeración superior a dous anos e, en particular, aqueles rendementos específicos que contempla o artigo 25 do Regulamento do IRPF

  = RENDEMENTO NETO REDUCIDO

  (-) Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros (art.º 32.2.3º da Lei IRPF)

  = RENDEMENTO NETO REDUCIDO TOTAL

Cálculo do rendemento neto no resto de actividades

 • UNIDADES DE MÓDULO EMPREGADAS, UTILIZADAS OU INSTALADAS

  (x) RENDEMENTO ANUAL POR UNIDADE DE MÓDULO ANTES DE AMORTIZACIÓN

  = RENDEMENTO NETO PREVIO

  MINORACIÓNS: 

  • (-) INCENTIVOS AO EMPREGO
  • (-) INCENTIVOS AO INVESTIMENTO.As cantidades que correspondan á amortización determinaranse aplicando a táboa de amortización recollida na Orde pola que se desenvolve o réxime de estimación obxectiva do IRPF e réxime especial simplificado do IVE.(AMORTIZACIÓNS)

  = RENDEMENTO NETO MINORADO

  (x) ÍNDICES CORRECTORES (en función do tipo de actividade e determinadas circunstancias)

  = RENDEMENTO NETO DE MÓDULOS

  (-) REDUCIÓN XERAL DO RENDEMENTO NETO:5%

  (-) GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS (Incendios, inundacións, afundimentos...)

  (+) OUTRAS PERCEPCIÓNS EMPRESARIAIS

  (SUBVENCIÓNS)

  = RENDEMENTO NETO DA ACTIVIDADE 

  (-) REDUCIÓN RENDAS IRREGULARES (30%).Enténdese por rendementos irregulares, en xeral, aqueles que teñan un período de xeración superior a dous anos e, en particular, aqueles rendementos específicos que contempla o artigo 25 do Regulamento do Imposto.

  = RENDEMENTO NETO REDUCIDO DA ACTIVIDADE 

  (-) Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas para contribuíntes con rendas non exentas inferiores a 12.000 euros (art.º 32.2.3º da Lei IRPF)

  = RENDEMENTO NETO REDUCIDO TOTAL 

Obrigas contables e rexistrais 

É obrigatorio conservar as facturas emitidas e as recibidas así como, os xustificantes dos módulos aplicados.

Se se practican amortizacións deberá levarse, o libro rexistro de bens de investimento.

En actividades cuxo rendemento neto se calcula en función do volume de operacións, (agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais), deberá levarse, libro rexistro de vendas ou ingresos. 

Transmisión de elementos patrimoniais afectos 

A transmisión de elementos patrimoniais afectos, pertencentes ao inmobilizado material ou inmaterial da actividade económica, calquera que sexa o método de determinación do rendemento, orixina ganancias ou perdas patrimoniais que non se inclúen no rendemento neto da actividade.A cuantificación do seu importe e a súa tributación efectiva realizarase de acordo coas regras aplicables para as ganancias ou perdas patrimoniais na normativa do IRPF.

En ningún caso terán a consideración de elementos afectos a unha actividade económica os activos representativos da participación en fondos propios dunha entidade e da cesión a terceiros de capitais propios.Polo tanto, os rendementos que produzan terán a consideración de rendementos do capital mobiliario e non se inclúen no rendemento neto da actividade.

Estimación Obxectiva para determinar o rendementos das actividades económicas