Estimación Directa Normal

 1. A quen se aplica o método de estimación directa normal

  O método de estimación directa normal aplícase, con carácter xeral, aos empresarios e profesionais salvo que estean acollidos á modalidade simplificada ou ao réxime de estimación obxectiva.

  Aplicarase sempre que o importe da cifra de negocios do conxunto de actividades exercidas polo contribuínte supere os 600.000 euros anuais no ano inmediato anterior ou cando se renunciase á estimación directa simplificada.

  Cálculo do rendemento neto

  Con carácter xeral, o rendemento neto calcúlase por diferenza entre os ingresos computables e os gastos deducibles, aplicando, con algunhas matizacións, a normativa do Imposto sobre Sociedades.

  En estimación directa normal son de aplicación os incentivos e estímulos ao investimento do Imposto sobre Sociedades.

  Como ingresos computables entenderase a totalidade dos ingresos íntegros derivados da vendas e da prestación de servizos, que constitúen o obxecto propio da actividade así como, o autoconsumo e as subvencións, entre outros.

  Serán gastos, aqueles que se producen no exercicio da actividade tales como os de subministracións, os de consumo de existencias, os gastos do persoal, os de reparación e conservación, os de arrendamento e as amortizacións, que se computarán na contía que corresponda á depreciación efectiva dos distintos elementos en funcionamento, segundo o resultado de aplicar os métodos previstos no Regulamento do Imposto sobre Sociedades.A estes efectos pódese consultar a táboa de coeficientes de amortización no artigo 12.1.a) e disposición transitoria décimo terceira da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades e o artigo 4 do seu Regulamento,  aprobado por Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo.

  O rendemento neto así calculado será reducido en caso de ser irregular e se se cumpren os requisitos previstos será minorado pola redución polo exercicio de determinadas actividades económicas, (arts.32.2.1º, 2º e 3º Lei IRPF) ou pola redución  por inicio dunha actividade económica (art. 32.3 Lei IRPF).

  Obrigas contables e rexistrais

  Actividades mercantís: contabilidade axustada ao Código de Comercio e ao Plan Xeral de Contabilidade.

  Actividades non mercantís:unicamente deben levarse libros rexistro de vendas e ingresos, de compras e gastos e o de bens de investimento.Non se consideran actividades empresariais mercantís as agrícolas, as gandeiras e as actividades de artesanía, sempre que neste último caso as vendas dos obxectos construídos ou fabricados polos artesáns se realice por estes nos seus talleres.

  Actividades profesionais: son obrigatorios os libros rexistro de ingresos, de gastos, de bens de investimento e o de provisións de fondos e suplidos. 

  Transmisión de elementos patrimoniais afectos

  A transmisión de elementos patrimoniais afectos, pertencentes ao inmobilizado material ou inmaterial da actividade económica, calquera que sexa o método de determinación do rendemento, orixina ganancias ou perdas patrimoniais que non se inclúen no rendemento neto da actividade.A cuantificación do seu importe e a súa tributación efectiva realizarase de acordo coas regras aplicables para as ganancias ou perdas patrimoniais na normativa do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Estimación Directa Normal para determinar rendemento de actividades Económicas