Estimación Directa Simplificada

Os contribuíntes en estimación directa simplificada realizarán catro pagamentos trimestrais no modelo 130 a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas nos prazos seguintes:os tres primeiros trimestres, entre o 1 e o 20 dos meses de abril, xullo e outubro, e o cuarto trimestre entre o 1 e o 30 do mes de xaneiro do ano seguinte. 

Se algún trimestre non resulta cantidade a ingresar, deberá presentarse declaración negativa.

O importe de cada un dos pagamentos fraccionados calcularase como se expón a continuación, tendo en conta que as porcentaxes indicadas se reducirán á metade cando se trate de actividades empresariais ou profesionais desenvolvidas en Ceuta, Melilla ou as súas dependencias.

Polas actividades empresariais o 20 por cento do rendemento neto corres­pondiente ao período de tempo transcorrido dende o primeiro día do ano ata o último día do trimestre a que se refire o pagamento fraccionado, deducindo os pagamentos fraccionados, que tería correspondido ingresar en trimestres anteriores de non ter aplicado a dedución por obtención de rendementos do traballo ou de actividades económicas.

Do importe resultante restaranse as retencións practicadas e os ingresos a cuen­ta efectuados no período de tempo comprendido entre o primeiro día do ano e o último do trimestre ao que se refire o pagamento fraccionado, en caso de tratarse de actividades profesionais ou arrendamento de inmobles urbanos que consti­tuya actividade económica, cesión do dereito á explotación da imaxe ou do consentimento ou autorización para o seu utiliza­ción que constitúa actividade económica;ademais deducirase o importe obtido, de dividir a contía da de­ducción de 400 euros por obtención de rendementos do traballo ou de actividades económicas entre cua­tro, sempre que o resultado desta minoración sexa igual ou maior que cero.A diferenza poderá deducirse nos seguintes pagamentos fraccionados do mesmo período impositivo, cuxo importe permítao e ata o límite máximo do devandito importe.

Actividades agrícolas, gandeiras, forestais e pesqueiras: o 2 por cien­to do volume de ingresos do trimestre, excluído as subvencións de capital e as indemnizacións.

Da cantidade resultante deduciranse as retencións e os ingresos a conta correspondentes ao trimestre, o importe obtido de dividir a contía da de­ducción de 400 euros por obtención de rendementos do traballo ou de actividades económicas entre cua­tro, sempre que o resultado desta minoración sexa igual ou maior que cero.A diferenza poderá deducirse nos seguintes pagamentos fraccionados do mesmo período impositivo, cuxo importe permítao e ata o límite máximo do devandito importe. sempre que o resultado desta minoración sexa igual ou maior que cero.

Os contribuíntes que desenvolvan actividades agrícolas, gandeiras, forestais e os profesionais, non están obrigados a efectuar pagamentos fraccionados se no ano natural anterior polo menos o 70 por 100 dos ingresos da súa explotación ou actividade, excluídas indemnizacións e subvencións (agás para as actividades profesionais) foron obxecto de retención ou ingreso a conta).

 Durante o primeiro ano de actividade, para calcular a porcentaxe indicada, teranse en conta os ingresos obxecto de retención ou ingreso a conta durante o período trimestral ao que se refire o pagamento fraccionado.


 

Estimación Directa Simplificada Pagamentos fraccionados