Limitación de pagamentos en efectivo

 • O artigo 7 da Lei 7/2012, do 29 de outubro, de modificación da normativa tributaria e presupostaria e de adecuación da normativa financeira para a intensificación das actuacións na prevención e loita contra a fraude, establece a limitación de pagamentos en efectivo respecto de determinadas operacións.

  En particular establécese que non poderán pagarse en efectivo as operacións, nas que algunha das partes intervinientes actúe en calidade de empresario ou profesional, cun importe igual ou superior a 2.500 euros ou o seu contravalor en moeda estranxeira.

  Non obstante, o citado importe será de 15.000 euros ou o seu contravalor en moeda estranxeira cando o pagador sexa unha persoa física que xustifique que non ten o seu domicilio fiscal en España e non actúe en calidade de empresario ou profesional.

  Para os efectos do cálculo das contías indicadas, sumaranse os importes de todas as operacións ou pagamentos en que se puidese fraccionar a entrega de bens ou a prestación de servizos.

  Entenderase por efectivo os medios de pagamento definidos no artigo 34.2 da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.En particular, inclúense:

  • O papel moeda e a moeda metálica, nacionais ou estranxeiros.
  • Os cheques bancarios ao portador denominados en calquera moeda.
  • Calquera outro medio físico, incluídos os electrónicos, concibido para ser utilizado como medio de pagamento ao portador.

  Respecto das operacións que non poidan pagarse en efectivo, os intervenientes nas operacións deberán conservar os xustificantes do pagamento, durante o prazo de cinco anos dende a data deste, para acreditar que se efectuou a través dalgún dos medios de pagamento distintos ao efectivo.Así mesmo, están obrigados a achegar estes xustificantes por requirimento da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  Esta limitación non resultará aplicable aos pagamentos e ingresos realizados en entidades de crédito.

  O incumprimento das limitacións aos pagamentos en efectivo mencionadas é constitutivo de infracción administrativa.

  Serán suxeitos infractores tanto as persoas ou entidades que paguen coma as que reciban total ou parcialmente cantidades en efectivo incumprindo a limitación indicada.Tanto o pagador coma o receptor responderán de forma solidaria da infracción que se cometa e da sanción que se impoña.A Axencia Estatal de Administración Tributaria poderá dirixirse indistintamente contra calquera deles ou contra ambos os dous.

  A infracción será grave.

  A base da sanción será a contía pagada en efectivo nas operacións de importe igual ou superior a 2.500 euros ou 15.000 euros, ou o seu contravalor en moeda estranxeira, segundo se trate dun ou outro dos supostos anteriormente mencionados.

  A sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional do 25 por cento da base da sanción.

  Esta acción non dará lugar a responsabilidade por infracción respecto da parte que interveña na operación cando denuncie ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, dentro dos tres meses seguintes á data do pagamento efectuado en incumprimento da limitación, a operación realizada, o seu importe e a identidade da outra parte interviniente.A denuncia que puidese presentar con posterioridade a outra parte interviniente entenderase por non formulada.

  A presentación simultánea de denuncia por ambos os dous intervenientes non exonerará de responsabilidade ningún deles.

  A infracción mencionada prescribirá aos cinco anos, que comezarán a contarse dende o día en que a infracción se tivese cometido.A sanción derivada da comisión da infracción prescribirá aos cinco anos, que comezarán a contarse dende o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impón a sanción.

 • Presentar denuncia de pagamentos en efectivo
 • Preguntas frecuentes (INFORMA)