Réximes de tributación

 • No Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) existe un réxime xeneral e diversos réximes especiais.O réxime xeral é de aplicación, cando non proceda aplicar ningún dos especiais, se renuncie a eles ou quede excluído.

  • Os agricultores e gandeiros tributan no réxime especial da agricultura, gandería e pesca ou no réxime simplificado, salvo exclusión ou renuncia, en cuxo caso, tributarán no réxime xeral.
  • Os industriais e os comerciantes almacenistas tributan no réxime xeral, salvo que poidan tributar no réxime simplificado.
  • Con carácter xeral os comerciantes minoristas se reúnen os requisitos necesarios tributan obrigatoriamente no réxime da recarga de equivalencia no caso contrario farano en réxime xeral.Nalgúns supostos poden tributar no réxime simplificado.
  • Os empresarios do sector servizos poden tributar no réxime xeral ou no réxime simplificado, nalgúns casos.
  • Os profesionais, artistas e deportistas tributarán no réxime xeral.
 • Régimen general
 • Réximes especiais para empresarios individuais
 • Régimen especial del criterio de caja