Tipos de factura

Hai só dous tipos de facturas  (desaparecen os tíckets):

 • Factura simplificada (substitúe aos tíckets)
 • Factura completa

Factura simplificada

Poderase expedir factura simplificada nos seguintes supostos:

 • Facturas cuxo importe non supere os 400 euros (IVE incluído)
 • Facturas rectificadoras.
 • Os autorizados polo Departamento de Xestión Tributaria.
 • Operacións nas que o Regulamento de facturación anterior, aprobado polo RD 1496/2003, permitía a expedición de tíckets (operacións que non excedan de 3.000 euros, IVE incluído):
  • Vendas polo miúdo.??? 
  • Vendas ou servizos en ambulancia.
  • Vendas ou servizos a domicilio do consumidor. 
  • Transporte de persoas e as súas equipaxes. 
  • Servizos de
  • Salas de baile e discotecas.
  • Servizos telefónicos
  • Servizos de salóns de peiteado e institutos de beleza. 
  • Utilización de instalacións deportivas.
  • Revelado de fotografías e servizos prestados por estudios fotográficos.
  • Estacionamento de vehículos.
  • Servizos de videoclub.
  • Tinturarías e lavandarías.
  • Autoestradas de peaxe

Non poderase expedir factura simplificada nas seguintes operacións:

 • Entregas intracomunitarias de bens (EIB)
 • Vendas a distancia.
 • Operacións localizadas no Territorio de aplicación do Imposto (TAI) nas que o provedor ou prestador non estea establecido, se produza o investimento do suxeito pasivo e o destinatario expida a factura por conta do provedor ou prestador.
 • As operacións non localizadas no Territorio de aplicación do Imposto (TAI) se o provedor ou prestador está establecido:
  • Cando a operación se entenda realizada fóra da Unión Europea (UE).
  • Cando a operación se localice noutro Estado membro (EM), prodúzase o investimento do suxeito pasivo (ISP) e o destinatario non expida a factura por conta do provedor ou prestador.

Para poder deducir o IVE con factura simplificada, o expedidor debe facer constar necesariamente:

 • NIF do destinatario e domicilio.
 • Cota repercutida, que se debe consignar de forma separada.

Factura completa

Fóra dos supostos establecidos que permiten a emisión de factura simplificada, os empresarios ou profesionais obrigados a expedir factura emitirán factura competa.