Prazos de expedición e envío de facturas;formas de remisión

Prazos de expedición e envío de facturas

Con carácter xeral:

  • Se o destinatario da operación non é empresario nin profesional, a factura deberá expedirse e enviarse no momento en que se realice a operación.
  • Se o destinatario da operación é empresario ou profesional, a factura deberá expedirse antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se producise a devindicación do Imposto correspondente á citada operación, incluídas as facturas recapitulativas.O prazo de envío é dun mes a partir da data da súa expedición.

Nas entregas intracomunitarias de bens, a factura deberá expedirse antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se inicie a expedición ou o transporte dos bens con destino ao adquirente.

Poderán incluírse nunha soa factura distintas operacións realizadas en distintas datas para un mesmo destinatario, sempre que aquelas se efectuasen dentro dun mesmo mes natural.Neste caso:

  • Se o destinatario da operación non é empresario nin profesional, as facturas deberán ser expedidas como máximo o último día do mes natural no que se efectuasen as operacións que se documenten nelas e serse enviado no momento da súa expedición.
  • Se o destinatario da operación é empresario ou profesional, a expedición das facturas deberá realizarse antes do día 16 do mes seguinte a aquel no curso do cal se realizasen as operacións.O prazo de envío é dun mes a partir da data da súa expedición.

Formas de remisión das facturas

As facturas poden ser remitidos por calquera medio e, en particular, por medios electrónicos sempre que o destinatario dese o seu consentimento e os medios electrónicos utilizados na transmisión garantan a autenticidade da orixe e a integridade do seu contido e a súa lexibilidade, dende a súa data de expedición e durante todo o período de conservación.

A autenticidade da orixe e a integridade do contido da factura, en papel ou electrónica, poderán garantirse por calquera medio de proba admitido en Dereito, en particular, para a facturación electrónica:

  • Controis de xestión que permitan crear unha pista de auditoría fiable que estableza a necesaria conexión entre a factura e a entrega de bens ou prestación de servizos que esta documenta.
  • Firma electrónica avanzada
  • Intercambio electrónico de datos (EDI)
  • Outros medios validados con carácter previo pola AEAT