Obriga de conservar as facturas

O artigo 29.2, letra e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, establece para os empresarios e profesionais a obriga de expedir e entregar facturas ou documentos substitutivos e conservar as facturas, documentos e xustificantes que teñan relación coas súas obrigas tributarias.

O artigo 165.Uno da Lei 37/1992, do 28 de decembro do Imposto sobre o Valor Engadido, establece que os devanditos documentos deberán conservarse durante o prazo de prescrición do imposto.

Así mesmo, o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, establece que deberán conservarse co seu contido orixinal, ordenadamente e durante o prazo que establece a Lei Xeral Tributaria os seguintes documentos:

  • Facturas recibidas.
  • Copias ou matrices das facturas expedidas.
  • Os xustificantes contables nas operacións nas que sexa de aplicación o investimento do suxeito pasivo cando o provedor non estea establecido na Comunidade.
  • Os recibos xustificativos do reintegro da compensación do Réxime especial da Agricultura, Gandería e Pesca, tanto o orixinal daquel, por parte do seu expedidor, coma a copia, por parte do titular da explotación.
  • Os documentos acreditativos do pagamento do imposto á Importación.

Esta obriga incumbe así mesmo aos empresarios ou profesionais acollidos aos réximes especiais do Imposto sobre o Valor Engadido, así como aos que, sen ter a condición de empresarios ou profesionais, sexan suxeitos pasivos do Imposto, aínda que neste caso só alcanzará ás facturas recibidas e ás copias ou matrices das facturas expedidas.

Os diferentes documentos, en papel ou formato electrónico, deberanse conservar por calquera medio que permita garantir ao obrigado á súa conservación a autenticidade da súa orixe, a integridade do seu contido e a súa lexibilidade, así como o acceso a eles por parte da Administración tributaria sen demora, salvo causa debidamente xustificada, podendo cumprirse esta obriga mediante a utilización de medios electrónicos.

Para que a conservación das facturas por medios electrónicos nun país terceiro co que non exista un instrumento xurídico relativo á asistencia mutua se considere válida, deberá terse comunicado con carácter previo á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Cando as facturas recibidas ou expedidas se refiran a adquisicións polas cales se soportasen cotas do IVE cuxa dedución estea sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante o seu correspondente período de regularización e os catro anos seguintes.

Os empresarios ou profesionais que realicen operacións que teñan por obxecto ouro de investimento, deberán conservar as copias das facturas correspondentes ás devanditas operacións durante un período de cinco anos.