Facturas expedidas polo destinatario ou por terceiros

O artigo 5 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, establece que os documentos de facturación que debe expedir un empresario ou profesional poden ser confeccionados materialmente por un terceiro ou polo propio destinatario da operación (cliente).En calquera caso, o expedidor da factura, e responsable do cumprimento da obriga, segue sendo o empresario ou profesional que realiza a operación, polo que serán os seus datos identificativos os que se consignen no documento.

A norma establece unha serie de requisitos para o caso de que sexa o destinatario das operacións o que confeccione a factura.Estes requisitos son os seguintes:

  • Deberá existir un acordo entre o empresario ou profesional que realice as operacións e o destinatario destas, polo que o primeiro autorice ao segundo a expedición das facturas correspondentes ás devanditas operacións.Este acordo deberá subscribirse con carácter previo á realización das operacións, e nel deberán especificarse aquelas ás que se refira.
  • Cada factura así expedida deberá ser obxecto dun procedemento de aceptación por parte do empresario ou profesional que realizase a operación.Este procedemento axustarase ao que determinen as partes.
  • O destinatario das operacións que proceda á expedición das facturas correspondentes a aquelas deberá remitir unha copia ao empresario ou profesional que as realizou.
  • Estas facturas serán expedidas en nome e por conta do empresario ou profesional que realizase as operacións que nelas se documentan.

Cando o destinatario das operacións ou o terceiro que expida as facturas non estea establecido na Unión Europea, salvo que se encontre establecido en Canarias, Ceuta ou Melilla ou nun país co cal exista un instrumento xurídico relativo á asistencia mutua,  para que a obriga de expedición da factura se entenda validamente realizada, abondará a previa comunicación á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

A obriga de expedir factura poderá ser cumprida polos empresarios ou profesionais ou suxeitos pasivos do Imposto sobre o Valor Engadido, mediante a contratación de terceiros aos que encomenden a súa expedición.