Facturas de rectificación

En que casos é obrigatorio expedilas?

  • Nos casos en que a factura non cumpra algún dos requisitos establecidos como obrigatorios nos artigos 6 e 7 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación.
  • Cando se producisen as circunstancias que dan lugar á modificación da base impoñible do IVE establecidas no artigo 80 da Lei 37/1992.
  • Cando as cotas repercutidas do IVE teríanse determinado incorrectamente.

Non obstante, non procederá a rectificación das cotas impositivas repercutidas:

  • Cando a rectificación non estea motivada polas causas previstas no artigo 80 da Lei 37/1992, implique un aumento das cotas repercutidas e os destinatarios das operacións non actúen como empresarios ou profesionais do Imposto, salvo en supostos de elevación legal dos tipos impositivos, en que a rectificación poderá efectuarse no mes en que teña lugar a entrada en vigor dos novos tipos impositivos e no seguinte.
  • Cando sexa a Administración tributaria a que poña de manifesto, a través das correspondentes liquidacións, cotas impositivas devindicadas e non repercutidas maiores que as declaradas polo suxeito pasivo e a conduta deste sexa constitutiva de infracción tributaria.

Cando deben emitirse?

A rectificación efectuarase tan pronto como o obrigado a expedir a factura teña constancia das circunstancias que obrigan á súa expedición sempre que non tivesen transcorrido catro anos a partir do momento en que se devindicou o imposto ou, se é o caso, da data en que se producisen as circunstancias reguladas no artigo 80 da Lei 37/1992, que dan lugar á modificación da base impoñible do Imposto sobre o Valor Engadido.

Que requisitos deben reunir as facturas de rectificación?

En todas as facturas rectificadoras se fará constar a súa condición de rectificadora e a descrición da causa que motiva a rectificación.

Faranse constar os datos identificativos da factura rectificada e a rectificación efectuada e deberán cumprir os requisitos que se establecen como obrigatorios con carácter xeral.