Excepcións á obriga de facturar

Existen determinadas excepcións á obriga de facturar, polas seguintes operacións:

 • As operacións exentas do Imposto sobre o Valor Engadido en virtude do establecido no artigo 20 da súa lei reguladora (Lei 37/1992, do 28 de decembro), con excepción das operacións relacionadas cos servizos sanitarios e de hospitalización, as entregas de bens inmobles e as entregas de bens exentas por non se poder deducir o IVE soportado.
 • As realizadas por empresarios ou profesionais no desenvolvemento de actividades ás que sexa de aplicación o Réxime especial da Recarga de Equivalencia.
  Non obstante, deberá expedirse factura en todo caso polas entregas de inmobles suxeitas e non exentas ao Imposto (salvo as efectuadas en execución de garantía).
 • As realizadas por empresarios ou profesionais no desenvolvemento de actividades polas que se encontren acollidos ao Réxime Simplificado do imposto, salvo que a determinación das cotas devindicadas se efectúe en atención ao volume de ingresos.
  Non obstante, deberá expedirse factura en todo caso polas transmisións de activos fixos.
 • Aquelas outras nas que así se autorice polo Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Tributaria en relación con sectores empresariais ou profesionais ou empresas determinadas, co fin de evitar perturbacións no desenvolvemento das actividades empresariais ou profesionais.

Non obstante, deberá expedirse factura nos catro supostos citados cando o destinatario sexa un empresario ou profesional ou un particular o esixa para exercer un dereito de natureza tributaria, nas entregas a outro Estado membro, nas exportacións e cando o destinatario sexa a Administración Pública ou unha persoa xurídica que non actúe como empresario ou profesional.

 • As operacións realizadas por empresarios ou profesionais no desenvolvemento das actividades que se encontren acollidas ao Réxime especial da Agricultura, Gandería e Pesca, sen prexuízo de ter que expedir un recibo (“recibo agrícola”), polo reintegro das compensacións se, á súa vez, adquiriron os bens ou servizos a empresarios ou profesionais acollidos ao citado Réxime especial.
  En todo caso deberá expedirse factura polas entregas de inmobles.
 • As operacións financeiras e de seguros, calquera que o a natureza do destinatario mesmo se este actúa como empresario ou profesional, coa excepción das operacións suxeitas e non exentas que se localicen no Territorio de Aplicación do Imposto (Península e Illas Baleares) ou noutro Estado Membro (EM).

Normativa

Artigo 3 do Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

Última actualización:Real Decreto 1073/2014, do 19 de decembro (BOE do 20)