Contido das facturas

Factura simplificada:

 1. Número e, se é o caso, serie.
 2. Data de expedición.
 3. Data de operación se é distinta da de expedición.
 4. NIF e nome e apelidos, razón ou denominación social do expedidor.
 5. Identificación dos bens entregados ou servizos prestados.
 6. Tipo impositivo, e opcionalmente tamén a expresión “IVE incluído”
 7. Contraprestación total.
 8. Nas facturas rectificadoras, a referencia á factura rectificada.
 9. Se é o caso, se se producen as seguintes circunstancias:
  • En operacións exentas referencia a normativa
  • A mención “facturación polo destinatario”
  • A mención “investimento do suxeito pasivo”
  • A mención “Réxime especial de Axencias de viaxes”
  • A mención “Réxime especial de bens usados”.

O Departamento de Xestión Tributaria poderá esixir en determinadas circunstancias a inclusión de mencións adicionais que, en ningún caso, poderán exceder das esixidas para a factura completa.

O Departamento de Xestión Tributaria poderá autorizar, en determinadas circunstancias, a expedición de facturas simplificadas que non inclúan os requisitos das letras a), c), f), g) ou i) citados anteriormente, así como, o NIF e domicilio do destinatario e a cota repercutida.

As devanditas autorizacións deberán ser obxecto da debida publicidade.

Factura completa:

Toda factura e as súas copias conterán os datos ou requisitos que se citan a continuación, sen prexuízo dos que poidan resultar obrigatorios a outros efectos e da posibilidade de incluír calquera outras mencións:

 1. Número e, se é o caso, serie.A numeración das facturas dentro de cada serie será correlativa.

  Será obrigatoria, en todo caso, a expedición en series específicas das facturas seguintes:

  • As expedidas polos destinatarios das operacións ou por terceiros, para cada un dos cales deberá existir unha serie distinta.
  • As rectificadoras.
  • As que se expidan polos adxudicatarios que teñan a condición de empresario ou profesional nos procedementos administrativos e xudiciais de execución forzosa.
 2. A data da súa expedición.

 3. Nome e apelidos, razón ou denominación social completa, tanto do obrigado a expedir factura coma do destinatario das operacións.

 4. Número de Identificación Fiscal atribuído pola Administración tributaria española ou, no seu caso, pola doutro Estado membro da Unión Europea, co que realizou a operación o obrigado a expedir a factura.

  Así mesmo, será obrigatoria a consignación do Número de Identificación Fiscal do destinatario nos seguintes casos:

  • Que se trate dunha entrega intracomunitaria de bens exenta.
  • Que se trate dunha operación cuxo destinatario sexa o suxeito pasivo do Imposto.
  • Que se trate de operacións que se entendan realizadas no territorio de aplicación do Imposto (TAI), e o empresario ou profesional obrigado á expedición da factura haxa de considerarse establecido no devandito territorio.
 5. Domicilio, tanto do obrigado a expedir factura coma do destinatario das operacións.

 6. Descrición das operacións, consignándose todos os datos necesarios para a determinación da base impoñible do Imposto e o seu importe, incluíndo o prezo unitario sen Imposto das devanditas operacións, así como calquera desconto ou rebaixa que non estea incluído no devandito prezo unitario.

 7. O tipo impositivo ou tipos impositivos, se é o caso, aplicados ás operacións.

 8. A cota tributaria que, se é o caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

 9. A data en que se efectuasen as operacións que se documentan ou na que, no seu caso, se recibise o pagamento anticipado, sempre que se trate dunha data distinta á de expedición da factura.

 10. No suposto de que a operación que se documenta nunha factura estea exenta do Imposto, unha referencia ás disposicións correspondentes da Directiva 2006/112/CE, do 28 de novembro, relativa ao sistema común do Imposto sobre o Valor Engadido, ou aos preceptos correspondentes da Lei do Imposto ou indicación de que a operación está exenta.

  O disposto nesta letra aplicarase así mesmo cando se documenten varias operacións nunha única factura e as circunstancias que se sinalaron se refiran unicamente a parte delas.

 11. Nas entregas de medios de transporte novos, a data da súa primeira posta en servizo e as distancias percorridas ou horas de navegación ou voo realizadas ata a súa entrega.

 12. En caso de que sexa o adquirente ou destinatario da entrega ou prestación quen expida a factura en lugar do provedor ou prestador, a mención «facturación polo destinatario».

 13. No caso de que o suxeito pasivo do Imposto sexa o adquirente ou o destinatario da operación, a mención «investimento do suxeito pasivo».

 14. En caso de aplicación do réxime especial das axencias de viaxes, a mención «réxime especial das axencias de viaxes».

 15. En caso de aplicación do réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección, a mención «réxime especial dos bens usados», «réxime especial dos obxectos de arte» ou «réxime especial das antigüidades e obxectos de colección».