Acta da sesión

Logo Axencia Estatal de Administración TributariaLogo do Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios
 

ACTA DA REUNIÓN DO PLENO DO FORO DE ASOCIACIÓNS E
COLEXIOS DE PROFESIONAIS TRIBUTARIOS
CELEBRADA O 26 DE NOVEMBRO DE 2015


Presidente do Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios

Director Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria

D. Santiago Menéndez Menéndez

Membros en representación da Axencia Estatal de Administración Tributaria:

Director do Departamento de Xestión Tributaria

D. Rufino de la Rosa Cordón

Director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria

D. Luis Mª Sánchez González

Director do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais

D. Ángel Rodríguez Rodríguez

Director do Servizo Xurídico

D. Diego Loma-Osorio Lerena

Delegado Especial de Cataluña

D. Gonzalo David García de Castro

Subdirectora Xeral de Aplicacións – Departamento de Informática Tributaria

D. ª Cristina Álvarez Zazo

Subdirector Xeral de Intervención e Xestión de Impostos Especiais - Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais

D. Vicente Cillero Martínez

Subdirector Xeral de Coordinación e Xestión - Departamento de Recadación

D. Miguel Lorenz Falomir

Membros en representación das Asociacións e Colexios

Asociación Española de Asesores Fiscais

Subdirectora do Gabinete de Estudos

D. ª Marta González Álvaro

Asociación Profesional de Expertos Contables e Tributarios de España

Presidente

D. Juan Carlos Berrocal Rangel

Consello Xeral da Avogacía Española

Xerente

D. Adolfo Estébanez Velasco

Xefa de Contabilidade

D. ª Aurora López Aldea

Consello Xeral de Colexios de Xestores Administrativos

Presidente do Colexio de Alicante

D. José Luis Tonda Martínez

Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España

Especialista en Estudos Fiscais e Tributarios

D. José Castaño Semitiel

Federación Española de Asociacións Profesionais de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais

Adxunto Presidencia

D. José Luis Carreras Torres

Gabinete de Xestores Administrativos e Asesores Fiscais

Avogada

D. ª Raquel Cobos Casero

Rexistro Xeral de Asesores Fiscais / Rexistro de Economistas Asesores Fiscais

Vogal do Consello Directivo

D. Jesús Fernández-Bravo Pinto

Vogal do Consello Directivo

D.ª Esther Luque Sánchez

Secretaría Técnica do Foro de Asociacións e Colexios Profesionais

Subdirector Xeral de Comunicación Externa – Servizo de Planificación e Relacións Institucionais

D. Rafael Serrano Galán

En Madrid, a 26 de novembro de 2015, celébrase a oitava reunión plenaria do Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios, asistindo as persoas salientadas, e de acordo co seguinte

ORDE DO DÍA

 1. Apertura polo Director Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

 2. Aprobación da acta da sesión celebrada o 1 de xullo de 2015.

 3. Campaña Renda 2015:Extensión de Renda WEB.
 4. Estado actual do proxecto SII.

 5. Outras consideracións, rogos e preguntas.

I.- En desenvolvemento do primeiro punto da orde do día, abre a sesión D. Ángel Rodríguez Rodríguez, Director do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais, dando a benvida aos asistentes á oitava reunión do pleno do Foro e pedindo desculpas pola ausencia de D. Santiago Menéndez Menéndez, Presidente do Foro e Director Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, quen por causas alleas á súa vontade non pode comparecer neste momento, se ben se incorporará á maior brevidade posible.Así mesmo, manifesta que quere aproveitar a ocasión para trasladar a vontade da Axencia Tributaria en seguir cooperando cos colaboradores sociais, tratando de buscar puntos de encontro que poidan botar beneficios mutuos na xestión dos tributos, tanto para a Axencia Tributaria coma para os colaboradores sociais.

II.- En desenvolvemento do segundo punto da orde do día, o Director do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais cede a palabra a D. Rafael Serrano Galán, como responsable da Secretaría Técnica do Foro, quen expón o proceso de elaboración da acta da reunión anterior e se dirixe aos presentes por se desexan realizar algunha observación ou comentario a esta.

Pide a palabra D. Adolfo Estébanez Velasco, Xerente do Consello Xeral da Avogacía Española, e manifesta que normalmente acode ás reunións do pleno deste Foro D. Rafael Gil March, Vicedecano do Colexio de Baleares, e que, ao non poder vir hoxe, lle pediu que reitere a pregunta que realizou na anterior reunión do pleno relativa a se a Axencia Tributaria tiña pensado publicar unha nota informativa sobre a presentación do modelo 720 fóra de prazo e que se reflectise na acta desta reunión.

Sen prexuízo de deixar constancia de tal manifestación, D. Rafael Serrano aclara que neste momento se están a solicitar observacións respecto da acta da reunión anterior, ao que D. Adolfo Estébanez manifesta que a acta da sesión anterior lle parece correcta.

Novamente toma a palabra D. Rafael Serrano e como non se formulan máis observacións, declara que a acta da reunión da 1 de xullo de 2015 queda aprobada e se publicará no espazo reservado ao Foro na páxina web da Axencia Tributaria.

III.- En desenvolvemento do terceiro punto da orde do día, D. Ángel Rodríguez expón que, como anteriormente se informara neste Foro, a Axencia Tributaria continúa traballando na implantación para 2016 do proxecto “Renda WEB”, cuxa proba piloto se realizou en 2015 nas oficinas da AEAT.Para informar sobre a situación actual do proxecto cede a palabra a D. Rufino de la Rosa Cordón, Director do Departamento de Xestión Tributaria.

D. Rufino de la Rosa expón que, aínda que o proxecto Renda WEB vai dirixido fundamentalmente aos usuarios do programa PAI, ve conveniente que os colaboradores sociais o coñezan.Seguidamente comenta os motivos polos que, a pesar de que o programa PAI é unha ferramenta suficientemente probada e cun elevado grao de aceptación e de éxito, a Axencia Tributaria ten decido levar a cabo este proxecto:

 • Case un 20% de accesos á páxina web da AEAT fanse dende dispositivos móbiles (teléfono, comprimido, etc.)que non permiten a descarga de programas.

 • Translación ao Imposto sobre a Renda o sistema de predeclaracións que xa se fixo con outros impostos.

 • Simplicidade, xa que non hai que instalar o programa PAI nin Xava, e ubicuidade, xa que permite iniciar a declaración en calquera dispositivo e finalizala noutro, posto que a información se garda no servidor.

 • É un servizo máis interactivo que se adapta a todos os perfís de contribuíntes, e co que se accede en todo momento á última actualización dos datos fiscais.

Continúa o Director do Departamento de Xestión Tributaria sinalando que nas dúas últimas campañas de Renda se foi levando a cabo unha transición do borrador e o programa PAI, tendente a unificar e integrar as dúas ferramentas de maneira que fose cada vez máis sinxela a súa utilización.

Comenta que na campaña de Renda 2014 existía, por un lado, un ámbito “host” para o borrador, utilizado por determinados perfís de contribuíntes, e Renda WEB, que se utilizou só nas oficinas da Axencia Tributaria e, por outro lado, o escritorio do contribuínte que se tivese descargado o programa PAI, para todo tipo de rendas.Engade que a proba piloto de Renda WEB foi moi positiva, recolléndose unha serie de suxestións e superándose o obxectivo marcado.Continúa o Director do Departamento de Xestión Tributaria explicando que para a campaña de Renda 2015 seguirá existindo o programa PAI sobre todo para determinadas rendas que non se poden declarar con Renda WEB, como son as derivadas de actividades económicas, e tamén para aqueles contribuíntes que prefiran seguir utilizándoo.Para o resto de contribuíntes utilizarase Renda WEB.Prosegue comentando que en canto ao borrador, existían dous tipos:

 • Borrador pendente de confirmación, no cal a Administración coñecía todos os datos fiscais e o contribuínte só tiña que confirmalo.

 • Borrador pendente de modificación, no que era necesario que o contribuínte achegase unha serie de datos antes da súa presentación.

En canto a quen poderán utilizar Renda WEB, o Director do Departamento de Xestión Tributaria explica que ao igual que había dous perfís de borrador nas campañas anteriores, en Renda WEB tamén haberá dous:

 • Perfil inmediato:a Axencia Tributaria dispón de toda a información do contribuínte, mesmo das opcións que pode exercer.Deséxase que para este colectivo a transición sexa o máis sinxela posible e que perciba minimamente as diferenzas coa campaña anterior.

 • Perfil paso a paso:A Axencia Tributaria necesita información do contribuínte.Neste caso o contribuínte terá que pasar por unha serie de pantallas onde terá que achegar algún dato.

Respecto ás diferenzas que vai percibir o contribuínte, depende do seu perfil:

 • Perfil inmediato:As diferenzas son mínimas.Ao igual que o borrador vai poder visualizalo en papel e por Internet.Vai recibir unha predeclaración completa.

 • Perfil paso a paso:En anteriores campañas recibían os datos fiscais e un borrador pendente de modificar.Na próxima campaña o contribuínte vai percibir que a única ferramenta de cálculo vai ser Renda WEB, é dicir, recibirá unha carta e os datos fiscais, pero non un borrador.Xeralmente, este perfil de contribuíntes tampouco notará moita diferenza xa que en exercicios anteriores tamén tiña que pasar por unha serie de pantallas para achegar datos.

 • Contribuíntes con actividades económicas:Seguirán co Programa PAI, que tamén estará dispoñible para aquel contribuínte que o prefira.

Continúa o Director do Departamento de Xestión Tributaria sinalando que as vías de acceso, así como as de identificación continuarán sendo as mesmas:certificado electrónico, Cl@ve PIN e número de referencia.Respecto deste último, indica as diferenzas:en exercicios anteriores cando un contribuínte solicitaba un número de referencia, os seus datos fiscais quedaban referidos a ese momento.Con Renda WEB, os datos fiscais vanse actualizar continuamente cos datos dos que dispoña a Administración.É dicir, a vinculación do número de referencia trasládase dun número de expediente a un contribuínte.Con iso lógrase unha maior seguridade nos datos e a posibilidade de solicitar máis dun número de referencia en caso de necesitalo, sendo válido só o último.

En canto ao proceso de navegación, unha vez que o contribuínte se identifique, aparecerá unha pantalla de inicio, onde poderá ver o estado de tramitación e os servizos que ten dispoñibles.Se non lle aparece entre estes últimos o de Renda WEB é porque ten que utilizar o programa PAI.Respecto dos contribuíntes de perfil de traslado inmediato, a navegación realizarase en tres pasos:accederá ao servizo utilizando algunha das formas de identificación dispoñibles e apareceranlle os seus datos persoais;unha vez confirmados estes, aparécelle unha pantalla co resumo dos seus datos fiscais que inclúe, como novidade, a comparación entre tributación individual e conxunta.Por último, hai que pulsar en “presentar declaración”.

Prosegue o Director do Departamento de Xestión Tributaria comentando que se contemplan tres versións ao acceder a Renda WEB:versión contribuínte, versión oficinas e versión oficina de asistencia telefónica ao Contribuínte.As novidades que se poden resaltar son as seguintes:

 • Amplíanse a catro os fillos con renda para os efectos da tributación conxunta.

 • Respecto do número de referencia, sinalar que, na declaración conxunta, será necesario un por cada un dos cónxuxes.

 • En canto á CC.AA.de residencia, o dato trasladarase se figura nos datos fiscais.

 • No caso de ascendentes falecidos, na ventá de captura engádese a data de falecemento.

Respecto ao resumo de datos, continúa o Director do Departamento de Xestión Tributaria, será accesible para todos os contribuíntes, tanto os de perfil inmediato como os de paso a paso.Recollendo a experiencia da proba piloto, incorporouse a posibilidade de acceder aos datos declarados.Trátase de evitar que ao facer o proceso de confección da declaración da renda tan intuitivo e tan sinxelo, o contribuínte perciba que perdeu o control.Deste xeito, pode acceder ao informe dos datos que se incorporaron á súa declaración e comprobalos.

En relación coa presentación da declaración, será similar a exercicios anteriores.Poderá facerse dende a pantalla de resumo da declaración ou ben dende outro apartado desta.En ambos os dous casos accederase á ventá de presentación onde, co fin de fomentar a presentación telemática, aparecerá seleccionada a presentación inmediata.O contribuínte poderá modificar esta opción e optar por obter unha predeclaración que só será presentable se se elixe a opción de imprimir predeclaración, xerándose o documento de ingreso / devolución.

Tamén poderá en todo momento descargar un PDF da declaración con formato non presentable.Ademais, outra novidade respecto de campañas anteriores é que aparecerá precumplimentada a casa de modalidade de declaración, así como os datos bancarios.En canto á asignación tributaria, virá preseleccionada a opción do exercicio anterior.

Comenta D. Rufino que o calendario previsto para a campaña de Renda 2015 será similar ao de exercicios anteriores.Engade que outra novidade é que en campañas anteriores só se imprimían as páxinas que contiñan información;en 2015, non obstante, só se imprimirán as casas que teñan información ou as que sendo “cero”, sexa necesario que se visualicen por conter información relevante.

Para finalizar comenta D. Rufino que espera ter feito partícipes os asistentes a este Foro da situación en que se encontra este proxecto que, por un lado, supón trasladar a todos os contribuíntes un semiborrador, aínda que sexa non completo e, por outro, sen atender aos recursos informáticos do contribuínte, prestar este servizo a dezanove millóns e medio de contribuíntes, o que supón un importante reto tecnolóxico.

Toma a palabra D. Juan Carlos Berrocal Rangel, Presidente da Asociación Profesional de Expertos Contables e Tributarios de España, e pregunta sobre o concepto de “predeclaración” e os seus efectos xurídicos.

D. Rufino de la Rosa aclara que se trata dunha terminoloxía máis interna que xurídica e que se foi estendendo a todos os impostos.Basicamente é unha declaración que se converte en tal cando o contribuínte a firma e que a novidade que achega Renda WEB é que os datos están no servidor da AEAT.

A continuación toma a palabra D Cristina Álvarez Zazo, Subdirectora Xeral de Aplicacións do Departamento de Informática Tributaria, e explica que a predeclaración é un servizo de impresión que para poder utilizalo hai que conectarse coa Sede electrónica da Axencia Tributaria.Ata agora o programa PAI imprimíase en local dende un ordenador persoal sen que fose necesaria unha conexión a Internet.As predeclaracións si esixen unha conexión, xa que o servizo de impresión o presta a Sede electrónica da Axencia Tributaria.Aclara D. ª Cristina que nas ordes ministeriais se fai referencia a “servizo de impresión”, pero que na Axencia Tributaria, por simplificar, se denomina “predeclaración”.

Toma a palabra D. Jesús Fernández-Bravo Pinto, Vogal do Consello Directivo Rexistro Xeral de Asesores Fiscais / Rexistro de Economistas Asesores Fiscais, e manifesta que habería que facer un esforzo para que no mes de marzo xa estivesen actualizados os datos fiscais dos contribuíntes xa que se non, prodúcense erros por datos que o contribuínte ignoraba que tiña que achegar.Engade que sería desexable que ata o 30 de xuño se puidesen realizar emendas das declaracións presentadas e non ter que presentar unha complementaria ou iniciar un procedemento de solicitude de ingresos indebidos.Prosegue dicindo que sabe que esta proposta vai en contra da Lei Xeral Tributaria e que por iso dende as Asociacións sempre se pediu que asista a estas reunións a Dirección Xeral de Tributos.

O Director do Departamento de Xestión Tributaria contesta que esta ferramenta permite, de cara ao futuro, avanzar xuridicamente neste sentido.Tamén manifesta que é certo que hai información que se recolle con certo atraso, pero que neste tema se avanzou bastante.

Toma a palabra D. José Castaño Semitiel, Especialista en Estudos Fiscais e Tributarios do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España, e pregunta se na próxima campaña se poderá cambiar o número de teléfono móbil ao solicitar o número de referencia.D. Rufino de la Rosa confirma que vai existir esta posibilidade.

Intervén a Subdirectora Xeneral de Aplicacións do Departamento de Informática Tributaria e manifesta que a novidade da próxima campaña consiste en que cada vez que se solicite un número de referencia se anula o anterior, a diferenza co que acontecía en campañas anteriores nas que os números de referencia solicitados por un contribuínte coexistían.Por iso, engade, vai ser necesaria unha coordinación entre o asesor e os seus clientes xa que se podería producir que a solicitude do número de referencia por parte do cliente anulase a solicitada polo asesor e viceversa.

Novamente toma a palabra D. José Castaño Semitiel para formular dúas cuestións:A primeira refírese a se a descarga de datos vai seguir estando dispoñible para as aplicacións informáticas e, a segunda, se as Asociacións van poder acceder ao sistema de impresión da predeclaración.

D. Rufino de la Rosa contesta que en canto á primeira cuestión, si se van poder descargar os datos coas aplicacións informáticas;non obstante, en relación coa segunda pregunta contesta que, non que a AEAT considerou cambiar a estratexia iniciada hai dous anos.

A continuación toma a palabra D.ª Aurora López Aldea, Xefa de Contabilidade do Consello Xeral da Avogacía Española, e comenta que no calendario provisional vén fixado o día 24 de xuño como data límite para a domiciliación bancaria.Pregunta se se avanzou algo neste tema, recordando a polémica que xorde en todas as reunións en relación con este prazo.

Intervén D. Ángel Rodríguez para indicar que se non hai inconveniente e por seguir a orde do día esa cuestión se vería no punto 5 deste.Pregunta se alguén máis quere intervir en relación co proxecto Renda WEB, non producíndose máis comentarios.

IV.- En desenvolvemento do cuarto punto da orde do día, o Secretario Técnico cede a palabra a D. Rufino de la Rosa, quen pasa a explicar a situación actual do Proxecto de Subministración Inmediata de Información (SII).Comeza sinalando que o Proxecto de Real Decreto para a modernización, mellora e impulso do uso de medios electrónicos na xestión do Imposto sobre o Valor Engadido se someteu a información pública o pasado 31 de xullo, recibíndose numerosas observacións e que actualmente está pendente do informe do Consello de Estado.Comenta que o proxecto vai ser aplicable, en principio, ás grandes empresas e ás que estean en REDÉAME.Sinala que o proxecto basicamente consiste na levanza dos libros rexistro de IVE, na Sede electrónica da AEAT, incorporando a un ficheiro XML dun xeito máis completa información que a empresa xa posúe, se ben non nun único documento.

Nese momento incorpórase á reunión D. Santiago Menéndez Menéndez, Director Xeral da AEAT, quen tras desculparse polo atraso solicita que continúe a sesión.

Prosegue D. Rufino de la Rosa indicando que o prazo de catro días se contará, no caso das facturas emitidas, dende a data de emisión e, no caso das facturas recibidas, dende a data de rexistro contable destas.

En relación co calendario operativo, indica que o SII será aplicable o 1 de xaneiro de 2017 pero que no ano 2016 se inicia unha proba piloto.Expón D. Rufino que na proba piloto van participar empresas cuxa experiencia sexa reutilizable, é dicir, externizable a outras empresas.Así, seleccionáronse empresas de distinta catalogación e sector.Igualmente procedeuse cos subministradores tecnolóxicos.Engade o Director do Departamento de Xestión Tributaria que hai empresas que quererían participar na proba piloto e que se está a pensar en que se a mesma marcha adecuadamente e as empresas que participan nesta van diminuíndo a súa necesidade de atención por parte da AEAT, a partir do verán facer unha segunda chamada a aquelas empresas que estean interesadas.Ademais, tamén as empresas que nos últimos meses de 2016 teñan preparados os seus sistemas informáticos para empezar a subministrar información á Axencia Tributaria, non terán que esperar a xaneiro de 2017 e poderán empezar a facelo no mes de decembro anterior.Prosegue D. Rufino sinalando que no caso de empresas que non teñen un departamento informático interno potente ou de fiscalidade, é dicir, máis relacionadas cos colaboradores sociais, a AEAT está a traballar con empresas de soporte e desenvolvemento de programas informáticos de asesoría, firma electrónica ou factura electrónica para que tamén poidan prestar este servizo.Nunha segunda fase, poderíase estender a proba piloto a empresas destas características, unha vez que se vaia vendo como se desenvolve a experiencia.

A continuación o Presidente abre unha quenda de palabra.

Toma a palabra D. Juan Carlos Berrocal Rangel, quen expón que se deberían regular as consecuencias derivadas dos fallos no funcionamento dos servidores da AEAT, xa que ao ser a Sede electrónica a única canle pola que se instrumentaliza a colaboración social, aos despachos de profesionais se lles producen unha serie de prexuízos nestas situacións e, en concreto, co proxecto SII e o prazo de catro días, ve moi necesaria esta regulación.

Intervén D. Rufino de la Rosa e manifesta que aínda que con carácter xeral está considerada a ampliación do prazo por dificultades técnicas, a extensión do prazo é un tema que está en estudo, e que quizais sería desexable incluír algunha cautela na orde ministerial pola que se regulen os ficheiros XML.

Toma a palabra D. Jesús Fernández-Bravo Pinto, Vogal do Consello Directivo do Rexistro Xeral de Asesores Fiscais / Rexistro de Economistas Asesores Fiscais e pide que conste en acta que os membros da súa asociación dubidan da necesidade do devandito prazo e do esforzo que puidese implicar para os contribuíntes.

Intervén D. Santiago Menéndez indicando que é necesaria unha comprensión integral do proxecto para valorar adecuadamente os seus requirimentos.

D. Jesús Fernández-Bravo Pinto sinala que as asociacións e colexios que participan na reunión están a representar colectivos de profesionais e de contribuíntes, e teñen que trasladar as cuestións que lles presentan e, en virtude do anterior, fai referencia ao prazo en que se están a producir as devolucións.

O Presidente manifesta que esta cuestión se verá positivamente afectada polo SII que vai permitir aceleralas e que poden darse explicacións sobre posibles alteracións do devandito prazo.

Intervén D. Juan Carlos Berrocal Rangel, para vincular as súas manifestacións sobre o prazo a empresas dadas de alta no REDÉAME e avoga pola busca da efectividade da colaboración social neste ámbito.

Toma a palabra D. Rufino de la Rosa e manifesta que o SII supón un cambio no xeito de relacionarse do colaborador social cos seus clientes ou, dentro das grandes empresas, como se relacionan os seus departamentos.O proxecto considera a inmediatez para que, por un lado, se automaticen os procesos e por outro, para que a remisión da información non se concentre nun determinado momento, senón a medida que se vai producindo a facturación.

Intervén D. Santiago Menéndez e comenta que a AEAT está a facer un grande esforzo en divulgar e explicar o proxecto SII, ao que encontra moitas vantaxes.Trátase dun novo xeito de relacionarse coa Administración tributaria da que o contribuínte cumpridor, tras adaptarse na súa propia xestión interna e nas súas relacións cos colaboradores sociais, vai obter unha maior fluidez e tranquilidade.Prosegue indicando que no proceso de adaptación xurdirán problemas ao principio e por iso se está a facer unha proba piloto que permita ir perfeccionando o sistema.Así mesmo, engade que tamén dentro da propia AEAT se está a levar a cabo un intenso labor divulgativo do proxecto.Prosegue comentando a importancia da colaboración dos Colexios e Asociacións na divulgación do proxecto entre aqueles contribuíntes para os que non é obrigatorio o sistema.

Toma a palabra o Director do Departamento de Xestión Tributaria para informar de que se publicou na páxina web da Axencia Tributaria un documento explicativo do proxecto SII e que está previsto establecer nesta un espazo onde se vaia publicando toda a documentación (normativa, preguntas frecuentes, etc.)sobre este.

Intervén D ª Esther Luque Sánchez, Vogal do Consello Directivo do Rexistro Xeral de Asesores Fiscais / Rexistro de Economistas Asesores Fiscais, e pregunta se a segunda fase da proba piloto vai ser accesible para todos os que voluntariamente queiran incorporarse e realizar as prácticas.

D. Rufino de la Rosa manifesta que o número de empresas que se incorporen a esta segunda fase da proba piloto estará en función das dispoñibilidades da AEAT e aínda non está pechado.Engade que se consultará ás Asociacións e Colexios representados neste Foro por se teñen interese en participar.

D. ª Esther Luque Sánchez sinala que o 1 de xaneiro de 2017 o SII será obrigatorio para determinadas empresas que, aínda que teñen un volume de facturación superior aos 6 millóns de euros, non son tan grandes en estrutura e organización e se poden producir moitos imprevistos na súa adaptación.Continúa poñendo de modelo o Plan SILTRA da Seguridade Social onde o sistema se foi implantando paulatinamente e con tres meses de prácticas.Prosegue propoñendo que a participación nesta segunda fase de prácticas sexa accesible e automática para quen teña interese en facelo.

Toma a palabra a Subdirectora Xeral de Aplicacións do Departamento de Informática Tributaria e sinala que está previsto que para o mes de novembro de 2016 o acceso ao sistema sexa libre para os colectivos que o 1 de xaneiro de 2017 teñen que incorporarse obrigatoriamente, e así dispoñan dun tempo para realizar prácticas.

Intervén D. Rufino de la Rosa para indicar que a diferenza da proba piloto, tanto na súa primeira como na súa segunda fase, onde a relación entre os funcionarios da AEAT e o persoal das empresas é permanente e ten como labor ir resolvendo as cuestións que vaian xurdindo derivadas da súa posta en práctica co fin de perfeccionar o sistema, o que se pretende, previsiblemente para o mes de novembro, é facilitar o libre acceso ao sistema para que as empresas que voluntariamente o decidan poidan probar o seu funcionamento.Finaliza engadindo que neste proceso de adaptación das empresas, a Axencia Tributaria conta co papel fundamental do colaborador social prestando a estas o seu apoio e asesoramento profesional.

Toma a palabra D. José Luis Carreras Torres, Adxunto a Presidencia da Federación Española de Asociacións Profesionais de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais, e manifesta que, efectivamente, os colaboradores sociais axudan á implantación entre os contribuíntes dos procedementos, novidades e cambios tributarios en xeral e se pregunta polo recoñecemento deste labor.

D. Santiago Menéndez manifesta que a AEAT recoñece e aprecia o labor do colaborador social, no seu propio ámbito de funcionamento, que é o da axuda na implantación de proxectos da AEAT.

V.- En desenvolvemento do quinto punto da orde do día, o Presidente diríxese aos presentes para informalos que recentemente se publicou na páxina web da AEAT un documento elaborado no Grupo de Traballo de Relación Cooperativa do Foro de Grandes Empresas.O devandito documento enmárcase dentro do Código de Boas Prácticas Tributarias e establece unha serie de compromisos tanto por parte da Axencia Tributaria coma das empresas, así como os procedementos para o seguimento do cumprimento destes e, no seu caso, as consecuencias derivadas dos incumprimentos.A súa finalidade é incentivar a relación cooperativa.Engade que sería interesante que neste Foro se producise un debate e análise similar co obxectivo de elaborar un documento, adaptado ás particularidades das relacións entre a AEAT e os colaboradores sociais, entre as que se encontrarían as seguintes:

 • O documento debateríase coas Asociacións, Colexios e profesionais e non directamente coas empresas.

 • Non todos os compromisos adquiridos polas grandes empresas, así como os procedementos establecidos, teñen unha importancia similar neste Foro.

Seguidamente o Presidente cede a palabra a D. Adolfo Estébanez Velasco, Xerente do Consello Xeral da Avogacía Española, quen reitera a pregunta realizada por esta Asociación na anterior reunión do pleno relativa a se a Axencia Tributaria tiña pensado publicar unha nota informativa sobre a presentación do modelo 720 fóra de prazo e solicita que se reflicta na acta desta reunión a pregunta.

Toma a palabra D. Ángel Rodríguez e aclara que na acta da reunión anterior se recolleu en relación con este tema que algunha asociación presentara unha consulta á Dirección Xeral de Tributos.

Intervén D. Santiago Menéndez e aclara que, en relación co contribuínte que presenta o modelo 720 e regulariza voluntariamente, as consecuencias que a norma impón é que a Axencia Tributaria lle aplique as recargas correspondentes ás presentacións extemporáneas e non a sanción do 150%, sen prexuízo da sanción formal por presentación fóra de prazo, moito máis reducida.Engade que a Axencia Tributaria ten encomendadas funcións de axuda e asistencia e tamén de control, coa emisión ao longo do ano dunha cantidade considerable de actos administrativos e un bo nivel na calidade do seu funcionamento.Sinala, non obstante, que é lóxico que se produzan erros, o cal non quere dicir que a AEAT teña interese en aplicar os criterios máis restritivos e desfavorables para o contribuínte.Prosegue D. Santiago Menéndez informando que a Comisión Europea formulou a España unha serie de cuestións, e que cando haxa un pronunciamento definitivo de Bruxelas, a Axencia Tributaria o acatará como fixo con anterioridade.Por outro lado indica que o número de sancións do 150% que se están a impoñer é moi reducido xa que responde a un perfil moi concreto:contribuíntes que non presentaron o modelo 750, que tampouco presentan o modelo 720 ou o fixeron fóra de prazo por requirimento da Administración ou voluntariamente sen regularizar as consecuencias que impón a norma e que, ademais, non poden acreditar que se trate de bens ou dereitos procedentes de rendas declaradas.Por último, D. Santiago Menéndez anima a presentar unha consulta a Dirección Xeral de Tributos se non se fixo con anterioridade.

Toma a palabra D. Juan Carlos Berrocal Rangel, quen reitera a solicitude de que a Axencia Tributaria emita unha nota explicando os criterios que expuxo o Director Xeral nesta reunión e que xa expuxo na anterior sesión.

Intervén o Presidente para comentar que en relación coa proposta que realizou con anterioridade nesta reunión de elaborar un documento no marco da relación cooperativa, un dos compromisos que podería adquirir a Axencia Tributaria sería publicitar os criterios que se están a aplicar nunha determinada materia, ben por propia iniciativa ou ben, por solicitude dos colaboradores sociais.Sinala que isto sería moi novidoso e un exercicio de transparencia xa que a canle habitual para que a Administración clarifique os criterios que aplica é a través da produción de actos administrativos.

Toma a palabra o Director do Departamento de Inspección Tributaria para sinalar que a competencia para a interpretación das normas é da Dirección Xeneral de Tributos e non da Axencia Tributaria.

Intervén D. Juan Carlos Berrocal Rangel quen manifesta que, efectivamente, a interpretación vinculante é a da Dirección Xeral de Tributos pero que os colaboradores sociais agradecerían moito coñecer as notas internas que elabora a Axencia Tributaria para os seus propios empregados que, aínda que carezan dese efecto vinculante, permitirían ao colaborador social saber a que aterse evitándose con iso, en moitos casos, a litigiosidad.

Toma a palabra D. Jesús Fernández-Bravo Pinto, quen en relación co tema das comunidades de bens e sociedades civís sinala que existen discrepancias entre os criterios da Axencia Tributaria e a Dirección Xeral de Tributos.

Contesta D. Rufino de la Rosa que os funcionarios da Axencia Tributaria tamén reclaman nalgunhas materias instrucións claras, como é o caso citado.Engade que o que aconteceu é que un borrador de instrucións que estaba a preparar a AEAT saíu publicado nos medios de comunicación sen estar ultimado, e que no Departamento de Xestión Tributaria están pendentes dos informes solicitados a distintas instancias administrativas para elaborar unhas instrucións.Espérase que se poida dispoñer delas en breve prazo.

Toma a palabra D. Juan Carlos Berrocal Rangel, e expón a súa preocupación por que a partir do 1 de xaneiro de 2017 un actuario da Axencia Tributaria no transcurso dunha comprobación poida modificar a cualificación das rendas obtidas por unha comunidade de bens que ten obxecto mercantil e a súa NIF de comunidade de bens e que leva operando como tal dende que se constituíu, pero que segundo o Código Civil non é unha comunidade de bens.

Intervén D. Rufino de la Rosa e aclara que esa cuestión está resolta coas consultas da Dirección Xeral de Tributos, oponibles en calquera procedemento de comprobación.

Prosegue o Director do Departamento de Xestión Tributaria poñendo de manifesto o interese da Axencia Tributaria en elaborar unhas instrucións para a unificación de criterios.Sinala que se dan dúas situacións:a primeira sería o caso dunha comunidade de bens constituída como tal con anterioridade, tendo unha actividade empresarial, e á que a Administración lle concedeu un NIF de comunidade de bens.Nestes momentos a súa cualificación conta cunha dobre salvagarda:as consultas da Dirección Xeral de Tributos e o procedemento administrativo que lle concedeu o NIF sobre a base da documentación achegada.Continúa D. Rufino de la Rosa sinalando que unha cuestión distinta é a dunha sociedade civil que se constituíu como tal e agora queira modificar a súa cualificación, ou o caso das novas altas.Neste tema estase a traballar na actualidade para lograr unha uniformidade de criterios.

Toma a palabra D. Jesús Fernández-Bravo Pinto quen manifesta que non entende por que non se deixa liberdade de elección para tributar, en atribución de rendas ou no Imposto sobre Sociedades, ao que o Director do Departamento de Xestión lle responde que porque así vén recollido na lei.

Outros asistentes manifestan a súa preocupación xa que o cambio afecta puntos como son as retribucións dos socios, as obrigas contables, as sociedades profesionais, etc. En relación a isto último D. Rufino contesta que, como xa dixo con anterioridade, as instrucións que se coñeceron son só un borrador e que as que se están a elaborar nestes momentos xa recollen que as sociedades civís profesionais constituídas ao abeiro da Lei 2/2007 non teñen obxecto mercantil.

Toma a palabra D. José Luis Tonda Martínez e comenta o problema que teñen para abrir contas correntes a nome das comunidades de bens xa que as entidades financeiras argumentaron tradicionalmente que non poden facelo porque carecen de personalidade xurídica.Engade que existen entidades que non teñen este reparo e solicita á Axencia Tributaria que tamén neste tema elabore unhas instrucións claras que solucionen o problema.A continuación pregunta sobre o documento remitido á Secretaría Técnica do Foro polo seu Colexio en relación coa confección do calendario fiscal para o exercicio 2016.

O Director do Departamento de Xestión Tributaria manifesta que no tema das comunidades de bens non pode engadir nada máis e, en canto ao da súa personalidade xurídica, sinala que é un dos temas que se están a analizar en profundidade.

A continuación toma a palabra D. Ángel Rodríguez quen expón que en relación co documento remitido polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Xestores Administrativos de España, o cal agradece, a posición mantida neste xa é coñecida pola Axencia Tributaria.Engade que se está a traballar sobre este tema e, a falta dalgunha matización dende a área de Recadación, apréciase unha dificultade para acurtar os prazos tanto por necesidades informáticas internas da Axencia Tributaria, como polas que impoñen as entidades colaboradoras.Informa de que a Axencia Tributaria analizou experiencias doutras Administracións e as conclusións foron que ao facer coincidir os prazos de domiciliación cos de declaración se produce un atraso na data de efectos do pagamento nas domiciliacións.Ademais, aumentan os erros nos números de conta, na titularidade, por descubertos, etc., é dicir, que estes cinco días serven para corrixir erros.

Intervén D. Jesús Fernández-Bravo Pinto para sinalar que nas campañas de renda de 2011 e 2012 se reduciu o prazo a tres días e que non se produciu ningunha incidencia excepcional.

Toma a palabra D. Miguel Lorenz Falomir, Subdirector Xeral de Coordinación e Xestión do Departamento de Recadación, e manifesta que cando se reduciu a tres días o prazo, na área de recadación tiveron problemas en determinar que vencementos estaban en prema.Engade que ese labor das entidades financeiras que os colaboradores sociais cualifican de inexistente se puxo de manifesto cun incremento significativo nas incidencias con respecto ao mesmo período do ano anterior.

Toma a palabra D. Juan Carlos Berrocal Rangel e manifesta que nunha reunión anterior deste Foro se propuxo por parte dos colaboradores sociais ampliar os prazos, é dicir, trasladar os prazos de ingreso dos días 20 ou 25 o día 30.Nesa reunión a Axencia Tributaria comprometeuse a estudar a proposta.Manifesta que o que os colaboradores sociais buscan é unha perspectiva distinta no sistema de recadación da Administración Tributaria de maneira que a súa instrumentalización a través da colaboración social sexa máis pacífica, e engade que isto se consegue alongando os prazos.Comenta que nos últimos 15 anos o fluxo de información que teñen que tramitar se incrementou exponencialmente, é dicir, a carga de traballo que asumiron os colaboradores sociais é considerablemente maior e tamén é maior a posibilidade de cometer equivocacións.

D. Ángel Rodríguez sinala que con esta proposta se traslada o problema de data, ao que D. Juan Carlos Berrocal Rangel indica que non é así, xa que os colaboradores sociais contarían con 10 días máis para facer as domiciliacións.D. Ángel Rodríguez sinala que os prazos son unha materia fundamentalmente de política presupostaria.

D. José Luis Tonda Martínez engade que outro problema que a Axencia Tributaria debería intentar solucionar é que, sobre todo no caso de comunidades de bens e sociedades civís, as entidades financeiras non cargan na conta dalgún dos comuneiros ou socios os NRC por lotes alegando que non é a mesma titularidade.

Intervén D. Miguel Lorenz e aclara que o pagamento por lotes é un servizo que presta unha entidade de crédito aos seus clientes e que a Axencia Tributaria o único que podería facer é recomendar os seus interlocutores das entidades financeiras que intenten solucionar este problema.

Toma a palabra D. José Luis Tonda Martínez para reiterar como en reunións anteriores as incidencias que se producen coa emisión de certificados de estar ao corrente de pagamento, sobre todo cando hai aprazamentos.

D. Miguel Lorenz sinala que na actualidade esta materia está a ser obxecto de análise e existe un borrador de medidas de redución de cargas que aprobará o Consello de Ministros proximamente co que se espera solucionar este tema.

Finalmente D. José Luis Tonda Martínez e en relación co problema que houbo no acceso telemático á páxina web da AEAT o pasado día 20 de outubro, sinala que, aínda que a parada durou unha hora e dezanove minutos, cando se restableceu o acceso este era moi lento e todos os trámites e envíos ían moi retardados.Continúa manifestando que o mesmo que lle aconteceu á Axencia Tributaria cos seus sistemas informáticos lle pode pasar os colaboradores sociais, polo que entende que se debería reconsiderar pola AEAT e volver concederlles o prazo de dous días que tiñan antes para poder reenviar os documentos que se lles quedaran pendentes de tramitación ao vencemento do prazo.

Contesta D. Ángel Rodríguez que toma nota da solicitude e, dado que esta ademais dun aspecto informático tamén ten un aspecto xurídico, propón analizala detidamente.

Prosegue D. José Luis Tonda Martínez quen manifesta que para unha mellora na xestión dos tributos é necesario que en diversas materias se alcance acordos puntuais entre a Axencia Tributaria, as entidades financeiras e os colaboradores sociais.

Toma a palabra D. Ángel Rodríguez e pregunta se hai algún comentario máis.Non realizándose máis manifestacións, o Secretario Técnico do Foro agradece a todos a súa asistencia e participación e dá por concluída a oitava sesión do pleno do Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios.

O Secretario Técnico do Foro

D. Rafael Serrano Galán

O Presidente do Foro

D. Santiago Menéndez Menéndez