IVE ou Transmisións Patrimoniais Onerosas na compra de vivenda

Concepto de primeira entrega de vivendas (vivendas novas)

Enténdese por “primeira entrega” de vivendas aquelas que se adquiren ao promotor cando a construción ou rehabilitación estea rematada, salvo que as vivendas se tivesen utilizado de forma continuada por un prazo igual ou superior a dous anos por persoas distintas dos adquirentes.

É dicir, se o promotor, unha vez finalizadas as obras, aluga as vivendas e transcorridos dous anos as pon á venda, se as vivendas se adquiren polos propios arrendatarios, a entrega destas supoñen unha “primeira entrega”, non así, se as devanditas vivendas se adquiren por persoas distintas.

Considerarase que as obras de construción dunha vivenda están rematadas cando se expide un certificado de fin de obra polo arquitecto e aparellador que dirixiron estas.

  • As primeiras entregas de vivendas (vivendas novas) tributan polo Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).
  • As segundas e ulteriores entregas de vivendas (vivendas usadas) tributan polo Imposto de Transmisións Patrimoniais (Concepto Transmisións Onerosas) (ITP).

Concepto de vivenda e tipo de IVE aplicable á compra e ao arrendamento con opción de compra

Tradicionalmente, a Dirección Xeral de Tributos define a vivenda como "edificio ou parte do mesmo destinado a cuarto ou morada dunha persoa física ou dunha familia, constituíndo o seu fogar ou a sede da súa vida doméstica".

A Lei 37/1992, do 28 de decembro do Imposto sobre o Valor Engadido, non define expresamente que se entende por vivenda para os efectos do IVE;non obstante, cando establece o tipo impositivo aplicable á entrega destas preceptua que se aplicará o tipo impositivo reducido do 10% á entrega de edificios destinados principalmente a vivendas (edificacións en que polo menos o 50% da superficie construída se destine a vivendas), incluídos garaxes e anexos neles situados que se transmitan conxuntamente e, sempre que o número de prazas de garaxe a asignar a cada propietario non exceda de dúas unidades.

A compra dunha vivenda nova supón para o comprador a obriga de soportar o Imposto sobre o Valor Engadido.O IVE que soporta o comprador é o resultado de multiplicar o prezo desta polo tipo impositivo vixente no momento da compra.O pagamento realízase o vendedor quen, á súa vez, ingresará o imposto na Facenda Pública.

Os tipos impositivos establecidos actualmente son:

  • 10% con carácter xeral.
  • 4% cando se trate de vivendas de protección oficial de réxime especial ou de promoción pública.

Nos contratos de arrendamento con opción de compra de edificios ou partes dos mesmos destinados exclusivamente a vivendas, incluídas ata dúas prazas de garaxe por vivenda e anexos neles situados que se arrenden conxuntamente, antes de exercitar a opción (prestación de servizos), aplicaranse os tipos impositivos do 10% e, do 4% no caso de vivendas de protección oficial de réxime especial ou de promoción pública.

A compra dunha vivenda usada supón para o comprador o pagamento do Imposto de Transmisións Patrimoniais Onerosas que ingresará el mesmo na Facenda Autonómica correspondente ao lugar en que se ache situado o inmoble.

Para determinar se unha compra de vivenda tributa por IVE ou ITP pode utilizar o noso servizo de axuda: