Exención por reinvestimento da vivenda habitual

As ganancias patrimoniais obtidas na transmisión da vivenda habitual do contribuínte poden resultar exentas, cando o importe total obtido pola transmisión se reinvista na adquisición doutra vivenda habitual ou na rehabilitación daquela que vaia a ter tal carácter .

Cando para adquirir a vivenda habitual transmitida o contribuínte utilizase financiamento allea, se considerará como importe total obtido na transmisión, o valor de transmisión, nos termos previstos na Lei do Imposto, menos o principal do préstamo pendente de amortizar

 • Concepto de vivenda habitual.

  A efectos fiscais, se considera vivenda habitual do contribuínte a edificación que constitúa seu residencia durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos. Non obstante, se entenderá que a vivenda tivo o carácter de habitual, cando, a pesar de non transcorrer o devandito prazo, se produza o falecemento do contribuínte ou concorran outras circunstancias que necesariamente esixan o cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primeiro emprego ou cambio de emprego ou outras análogas xustificadas.

  Para que a vivenda adquirida constitúa a residencia habitual do contribuínte, é preciso que sexa habitada de maneira efectiva e con carácter permanente polo propio contribuínte, nun prazo de doce meses, contados a partir da data de adquisición ou terminación das obras. Non obstante, se entenderá que a vivenda adquirida non perde o carácter de habitual, cando, se produzan as circunstancias establecidas no Regulamento do Imposto.

  A rehabilitación da vivenda que vaia a ter o carácter de habitual debe cumprir os requisitos esixibles para outorgar dereito a dedución por tal concepto.

 • Prazo da reinvestimento.

  A reinvestimento do importe obtido na alleamento deberá efectuarse, dunha soa vez ou sucesivamente, nun período non superior a dous anos, contados de data a data, que poden ser non só os posteriores senón tamén os anteriores á venda da anterior vivenda habitual.

  Non obstante e excepcionalmente , naqueles casos en que se adquira unha nova vivenda previamente á transmisión de seu de habitual e a devandita adquisición tivese lugar durante os exercicios 2006, 2007 ou 2008 , o prazo de dous anos para a transmisión da vivenda habitual, establecido con carácter xeral na normativa do Imposto, se ampliará para todas elas ata o día 31 de decembro de 2010.

  Nos casos anteriores, se entenderá que o contribuínte está transmitindo seu vivenda habitual:

  • Cando a vivenda que se transmite, constitúa seu vivenda habitual no momento da venda ou tivese tal consideración ata calquera día dos dous anos anteriores á data de transmisión.
  • Cando a vivenda que se transmite deixase de ser vivenda habitual por haber traslado o contribuínte seu residencia habitual á nova vivenda en calquera momento posterior a seu adquisición.
 • Reinvestimento parcial.

  No caso de que o importe da reinvestimento fóra inferior ao total obtido na alleamento, soamente se excluirá de gravame a parte proporcional da ganancia patrimonial que corresponda á cantidade efectivamente reinvestida nas condicións sinaladas anteriormente.