Dación en pagamento da vivenda habitual

Dación en pagamento da vivenda habitual

Se declara exenta do IRPF a ganancia patrimonial que se puidese xerar nos debedores comprendidos no ámbito de aplicación do artigo 2 do Real decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos (BOE de 10 de marzo), con ocasión da dación en pagamento de seu vivenda prevista no apartado 3 do Anexo da devandita norma. A exención se regula no art. 33.4.d) e a disposición adicional trixésimo sexta da Lei do IRPF.

<`p>A Lei 1/2013, de 14 de maio, modificou o artigo 2 do Real decreto-lei 6/2012 ampliando o colectivo de debedores dun crédito ou préstamo garantido con hipoteca sobre seu vivenda habitual que se consideran situados no limiar de exclusión e que, por iso, poden gozar da exención da ganancia patrimonial que poida xerarse con ocasión da dación en pagamento de seu vivenda habitual.

Ámbito subxectivo:

Con efectos desde 1 de xaneiro de 2014 e exercicios anteriores non prescritos se declara exenta do IRPF a ganancia patrimonial en que concorran as seguintes circunstancias:

  1. Que se poña de manifesto con ocasión da transmisión da vivenda habitual do debedor ou do garante do debedor.
  2. Que a transmisión da vivenda se realice por dación en pagamento ou en execucións hipotecarias xudiciais ou notariais.
  3. Que seu finalidade sexa a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que recaia sobre a devandita vivenda habitual, contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de maneira profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.
  4. En todo caso será necesario que o propietario da vivenda habitual non dispoña doutros bens ou dereitos en contía suficiente para satisfacer a totalidade da débeda e evitar a alleamento da vivenda.

En relación a exercicios anteriores non prescritos, o contribuínte pode, se se produciron estas circunstancias, instar a rectificación da autoliquidación en que declarou a ganancia patrimonial a través do procedemento que regulan os artigos 126 a 129 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos

Cálculo da ganancia ou perda patrimonial

Nestes supostos, o cálculo da ganancia ou perda patrimonial derivada da dación en pagamento da vivenda habitual á entidade de crédito en cancelación do préstamo hipotecario pendente se realizará por diferenza entre o valor de adquisición do ben que se cede neste caso a vivenda habitual do debedor e o valor de transmisión da mesma, determinado no presente caso polo valor da débeda que se extingue a cambio.

A devandita ganancia ou perda se integrará na base impoñible do aforro , ao derivarse da transmisión dun inmoble polo contribuínte.