Compensación fiscal por dedución en adquisición da vivenda habitual

De acordo coa regulación anterior a 15 de xullo de 2012, os contribuíntes que adquirisen seu vivenda habitual con anterioridade ao día 20 de xaneiro de 2006 utilizando financiamento allea e que no exercicio correspondente tivesen dereito a dedución polas cantidades satisfeitas como consecuencia da devandita adquisición, podían ter tamén dereito á compensación fiscal da diferenza, entre a dedución que correspondería aplicar de seguir vixente a normativa anterior a 2007 e o importe da dedución por investimento en vivenda habitual que procedese en exercicios posteriores.

A partir do 15 de xullo de 2012 se suprime a compensación.