Arrendatario. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas

No Imposto sobre Transmisións Patrimoniais Onerosas o arrendatario dunha vivenda tributa conforme á escala que aprobase a Comunidade Autónoma correspondente ao lugar en que estea situada a vivenda ou se   la Comunidad Autónoma non a aprobase, conforme á que figura no art 12 do RD lexislativo 1/1993, de 24 de setembro (BOE de 20 de outubro).