Arrendatario IRPF

As cantidades percibidas polo arrendatario nos supostos de traspaso ou cesión dos dereitos de arrendamento teñen a consideración de ganancias de patrimonio, pero as que perciba no suposto de subarrendamento son rendementos do capital mobiliario.

Dedución por arrendamento da vivenda habitual:

Sen prexuízo do aprobado ao respecto por cada Comunidade Autónoma, desde o 1 de xaneiro de 2008 os contribuíntes podían deducirse un porcentaxe das cantidades satisfeitas no período impositivo para o alugamento de seu vivenda habitual.

Desde 1 de xaneiro de 2015 se suprime a dedución por arrendamento da vivenda habitual prevista no artigo 68.7 da Lei do IRPF, e se establece un réxime transitorio que permite seguir gozando desta dedución de acordo coa regulación contida na Lei do IRPF, en seu redacción en vigor a 31 de decembro de 2014, aos contribuíntes que:

  • Celebrasen un contrato de arrendamento con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 por que satisfixesen, con anterioridade á devandita data, cantidades polo alugamento de seu vivenda habitual.
  • Tivesen dereito á dedución por arrendamento da vivenda habitual en relación coas cantidades satisfeitas polo alugamento da devandita vivenda nun período impositivo reportado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015.

A citada regulación dispuña unha dedución do 10,05 por cento das cantidades satisfeitas no período impositivo, sempre que seu base impoñible sexa inferior a 24.107,20 euros anuais. Se trata dunha dedución exclusivamente estatal, que afecta só á cota íntegra estatal e non á autonómica (ademais desta dedución xeral, algunhas Comunidades Autónomas aprobaron deducións propias similares e compatibles con esta dedución xeral).

A base máxima desta dedución será:

  • 9.040 euros anuais cando a base impoñible sexa igual ou inferior a 17.707,20 euros anuais.

  • 9.040- [1,4125 x (base impoñible - 17.707,20)], cando a base impoñible se sitúe entre 17.707,20 e 24.107,20 euros anuais.

  • Se a base impoñible é igual ou superior a 24.107,20 euros anuais, en tributación individual ou en tributación conxunta, non poderá deducirse cantidade algunha.

No Manual de IRPF do exercicio correspondente encontrará información sobre posibles deducións autonómicas por arrendamento da vivenda habitual.