Arrendador IVE

O arrendamento de vivendas utilizadas exclusivamente como tales, cos mobles, garaxes e anexos (arrendados conxuntamente cando así se estableza no contrato de arrendamento), é unha operación exenta de IVE, polo que o arrendador non repercutirá nin ingresará o imposto por este concepto, nin o arrendatario está obrigado a soportaro.

Non se aplicará a exención naqueles casos en que se atribúa a unha vivenda un uso mixto, como vivenda ou como despacho profesional.

Non está exento do imposto o arrendamento de vivendas amobladas cando o arrendador se compromete a prestar servizos propios da industria hoteleira (tales como limpeza, lavado de roupa, sabas, toallas, etc.).

Tampouco está exento do imposto o arrendamento de vivendas amobladas efectuado por unha persoa xurídica para destinaro, cedendo seu uso, a residencia de empregados.