Imputación de rendas inmobiliarias

Teñen a consideración de rendas inmobiliarias imputadas aquelas que o contribuínte debe incluír en seu base impoñible por ser propietario ou titular dun dereito real de gozo sobre determinados bens inmobles urbanos, incluíndo as que se deriven dun dereito real de aproveitamento por quenda sobre bens inmobles.

Requisitos da imputación de rendas inmobiliarias

A imputación de rendas inmobiliarias está condicionada a que os inmobles cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que se trate de bens inmobles urbanos e non se encontren afectos a actividades económicas.
  2. Que se trate de inmobles rústicos con construcións que non resulten indispensables para o desenvolvemento de explotacións agrícolas, forestais ou gandeiras.
  3. Que non xeren rendementos de capital como consecuencia do arrendamento de bens inmobles, negocios ou minas ou da constitución ou cesión de dereitos ou facultades de uso ou gozo sobre bens inmobles.
  4. Que non constitúan a vivenda habitual do contribuínte. Con esta finalidade, se entende que forman parte da vivenda habitual do contribuínte as prazas de garaxe adquiridas conxuntamente co inmoble ata un máximo de dous.
  5. Que non se trate de solo non edificado, inmobles en construción nin de inmobles que, por razóns urbanísticas, non sexan susceptibles de uso.

Determinación da renda imputada

A renda imputable por cada inmoble urbano se realiza mediante a aplicación dos seguintes porcentaxes:

  1. Con carácter xeral se aplicará o 2 por 100 sobre o valor catastral do inmoble que figure no recibo do Imposto sobre Bens Inmobles.
  2. O 1,1 por 100 para aqueles inmobles cuxo valor catastral fose revisado, modificado ou determinado mediante un procedemento de valoración colectiva que entrase en vigor no período impositivo ou no prazo dos dez períodos impositivos anteriores.
  3. Para aqueles inmobles que carezan de valor catastral ou non fosen notificados ao contribuínte á data de devindicación do imposto o porcentaxe do 1,1 por 100 se aplicará sobre o 50 por 100 do maior dos seguintes valores: o comprobado pola Administración para os efectos doutros tributos ou o prezo, contraprestación ou valor da adquisición.

Cando un inmoble se adquira ou transmita no transcurso dun exercicio ou estivese arrendado ou afecto a unha actividade económica durante parte dun ano, así como nos demais supostos en que o inmoble estivese a disposición de seus propietarios ou usufrutuarios unicamente durante parte dun exercicio, a renda imputable será a que proporcionalmente corresponda ao número de días comprendidos no devandito período.

Nos supostos de dereitos reais de aproveitamento por quenda sobre bens inmobles, a imputación deberá efectuara o titular do dereito real, aplicando o porcentaxe do 2 por 100 ou 1,1 por 100, segundo proceda, ao resultado de ratear o valor catastral do ben inmoble en función da duración anual do período de aproveitamento.

Cando a titularidade dun ben inmoble corresponda a varias persoas, a imputación da renda que se derive do mesmo se considerará obtida por cada unha delas en proporción a seu participación na devandita titularidade.