Fiscalidade da primeira matriculación de vehículos

Fiscalidade da primeira matriculación de vehículos en Península e Illas Baleares

IVE

Imposto especial sobre determinados medios de transporte

Con carácter xeral

Suxeito 21%

Suxeito. Tipo de gravame en función das emisións de CO 2

  • Regras especiais:
    • vehículos para persoas con mobilidade reducida (1)
    • vehículos automóbiles matriculados a nome de persoas con discapacidade para o seu uso exclusivo
    • vehículos automóbiles matriculados a nome doutras persoas destinados ao transporte habitual de persoas con discapacidade en cadeira de rodas ou con mobilidade reducida.

Suxeito 4% (2)

Suxeito 4% (2)

Suxeito 4% (2)

Non Suxeito

Exento (2)

Suxeito e non exento

  • vehículos destinados ao transporte de:
    • mercadorías (N1, N2, N3)
    • viaxeiros M2, M3 (máis de 9 prazas, incluída a do condutor)
    • tranvias

Suxeito 21%

Non suxeito (4)

vehículos de dous ou tres rodas (cilindrada ≤ 250 cc.)

Suxeito 21%

Non suxeito

vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica ou científica homologada pola Administración Tributaria

Suxeito 21%

Non suxeito

vehículos especiais, non quad (1)

Suxeito 21%

Non suxeito

vehículos mixtos adaptables cuxa altura supere os 1800 m.m., agás o tipo "jeep" ou todo terreo

Suxeito 21%

Non suxeito (4)

  • vehículos utilizados por Forzas Armadas e Corpos e Forzas de Seguridade
  • vehículos a motor e motocicletas para uso particular de membros da OTAN e o seu persoal dependente

Suxeito 21%

Exento (2)

Non suxeito (2)

ambulancias e vehículos para a vixilancia e socorro en autoestradas e estradas

Suxeito 21%

Non suxeito (2)

  • automóbiles destinados a:
    • taxis, autotaxis, autoturismos
    • actividades de ensino de condutores
    • actividades de alugamento

Suxeito 21%

Exento (2)

automóbiles en réxime de matrícula diplomática

Exento (2)

Exento

traslado da residencia habitual do seu titular desde o estranxeiro ao territorio español (5) Exento (6) Exento

familias numerosas: automóbiles con capacidade entre 5 e 9 prazas

Suxeito 21%

Suxeito. Tipo de gravame en función das emisións de CO 2. Redución do 50 %da base impoñible (2)

autocaravanas (1) Suxeito 21%

Suxeito. Tipo de gravame en función das emisións de CO 2. Redución do 30 %da base impoñible (2)

(1) As distintas categorías de vehículos defínense no Anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos, Nova ventá aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro.

(2) Previo recoñecemento pola Administración Tributaria. A aplicación do 4 %de IVE esixe que o discapacitado utilice cadeira de rodas ou teña mobilidade reducida.

(3) Requisitos:

  • Previa certificación da discapacidade expedida polos Servizos Sociais das CCAA (En Ceuta e Melilla expídeo o IMSERSO).
  • Que transcorresen polo menos catro anos desde a matriculación doutro vehículo en análogas condicións, agás sinistro total dos vehículos, debidamente acreditado.
  • Que non sexan obxecto dunha transmisión posterior por actos «inter vivo» durante o prazo dos catro anos seguintes á data da súa matriculación.

(4) Para que sexa aplicable a non suxeición dos vehículos N1 e os vehículos mixtos adaptables requírese que se afecten significativamente a unha actividade económica (máis do 50 %) e que non se acondicionen para vivenda. Se se acondicionan como vivenda terán dereito a unha redución da base impoñible do 30 %.

(5) Requisitos:

  • Os interesados deberán ter a súa residencia habitual fóra do territorio español polo menos durante os doce meses consecutivos anteriores ao traslado.
  • Os medios de transporte deberán ser adquiridos ou importados nas condicións normais de tributación no país de orixe ou procedencia e non se deberán beneficiar de ningunha exención ou devolución das cotas reportadas con ocasión da súa saída do devandito país.
  • Os medios de transporte deberán ser utilizados polo interesado na súa antiga residencia polo menos seis meses antes da data en que abandonase aquela.
  • A matriculación deberá solicitarse no prazo previsto no artigo 65.1.d) da Lei 38/1992 (60 días). Nova ventá
  • Os medios de transporte aos que se aplique esta exención non deberán ser transmitidos durante o prazo de doce meses posteriores á matriculación. O incumprimento deste requisito determinará a exacción do imposto referido á data en que se producise o devandito incumprimento.

(6) Requisitos análogos aos previstos no punto (5) coas especialidades recollidas no artigo 28 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do IVE. Nova ventá

Por último, o artigo 72 da Lei 17/2012, de do 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013 engade unha exención da feita impoñible “circulación ou utilización en España”, que require o previo recoñecemento pola Administración Tributaria. En concreto: vehículos automóbiles matriculados noutro Estado membro, postos a disposición dunha persoa física residente en España por persoas ou entidades establecidas noutro Estado membro.

Son requisitos da exención:

  • Que a posta a disposición prodúzase como consecuencia da relación laboral que se manteña coa persoa física residente, xa sexa en réxime de asalariado ou non.
  • Que non se destine o vehículo que hai que ser utilizado esencialmente no territorio de aplicación do imposto con carácter permanente.

Con esta finalidade considérase que o vehículo non se destina a ser utilizado esencialmente no territorio de aplicación do imposto con carácter permanente cando é posto a disposición dun residente en España cuxo centro de traballo está noutro Estado membro limítrofe e utilízao para ir ao mesmo diariamente e volver, sen prexuízo dos períodos vacacionais.