Rendas que non tributan no IRPF

PRESTACIÓNS OU RENDEMENTOS

 • As prestacións económicas recoñecidas pola Seguridade Social:
  • Como consecuencia de incapacidade permanente absoluta ou grande invalidez.
  • As prestacións por maternidade ou paternidade e as familiares non contributivas reguladas, respectivamente, nos Capítulos VI e VII do Título II e no Capítulo I do Título VI do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE de 31 de outubro), e as pensións e os haberes pasivos de orfandade e a favor de netos e irmáns, menores de vinte e dous anos ou incapacitados para todo traballo, percibidos dos réximes públicos da Seguridade Social e clases pasivas.Artigo 7 h) Lei 35/2006, do IRPF, modificado polo Real Decreto-lei 27/2018, do 28 de decembro (BOE do 29 de decembro).
 • Las prestaciones que, en situaciones idénticas a las anteriores, le son reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado.???O exceso tributará como rendemento do traballo.
 • As pensións por inutilidade ou incapacidade permanente dos réximes públicos de Seguridade Social e Clases Pasivas, sempre que a lesión ou enfermidade que tivese sido causa destas, inhabilite por completo o perceptor da pensión para toda profesión ou oficio, e as pagadas igualmente polos réximes públicos de Seguridade Social e Clases Pasivas a favor de netos e irmáns menores de 22 anos ou incapacitados para todo traballo.
 • Las pensiones reconocidas a personas lesionadas o mutiladas por la Guerra Civil (1936/1939) del régimen de Clases Pasivas del Estado o por legislación específica.
 • As cantidades percibidas de institucións públicas con motivo do acollemento de persoas con minusvalidez, en modalidade simple, permanente ou preadoptivo ou as equivalentes previstas nos ordenamentos das CC.AA.
 • As axudas económicas outorgadas por institucións públicas a persoas cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65% para financiar a súa estancia en residencias ou centros de día, sempre que o resto das súas rendas non excedan do dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM para 2016: 7.455,14 euros.LÍMITE: 14.910,28 euros).
 • As prestacións por desemprego cando se perciban na modalidade de pagamento único, calquera que sexa a contía deste, por traballadores minusválidos que se convertan en traballadores autónomos calquera que sexa a súa contía.
 • Os rendementos do traballo derivados das prestacións obtidas en forma de renda polas persoas con minusvalidez correspondentes ás achegas ao sistema de previsión social especial constituído en favor destas.Tamén están exentos os rendementos do traballo derivados das achegas a patrimonios protexidos das persoas con minusvalidez.O límite anual (conxunto ata 31-12-2014) desta exención é 3 veces o IPREM.(IPREM para 2016:7.455,14 euros.LÍMITE:22.365,42 euros).Dende 1 de xaneiro de 2015 o devandito límite de exención ser conxunto e aplicarase de forma individual e separada para cada un dos dous rendementos anteriores.(art 7.w Lei IRPF). 
 • As prestacións económicas públicas vinculadas ao servizo, para coidados no ámbito familiar e asistencia personalizada que deriven da Lei de promoción da autonomía persoal e atención en situación de dependencia.
 • As prestacións económicas establecidas polas Comunidades Autónomas en concepto de renda mí­nima de inserción para garantir recursos económicos de subsistencia ás persoas que carezan deles, así como das demais axudas establecidas por estas ou por entidades locais para atender, conforme á súa normativa, a colectivos en risco de exclusión social, situacións de emerxencia social, necesidades habi­tacionales de persoas sen recursos ou necesidades de alimentación, escolarización e demais necesidades bási­cas de menores ou persoas con minusvalidez cando eles e as persoas ao seu cargo, carezan de medios económicos abondo, ata un importe máximo anual conxunto de 1,5 veces o indicador público de rendas de efectos múltiples (esta exención inclúese no art.º 7.y) da Lei de IRPF polo Decreto-lei 9/2015, do 10 de xullo, con efectos 1 de xaneiro de 2015).
 • Non terán a consideración de renda as cantidades percibidas como consecuencia das disposicións que se fagan da vivenda habitual (hipoteca inversa) por parte das persoas que se encontren en situación de dependencia severa ou gran dependencia, sempre que se leve a cabo de conformidade coa regulación financeira relativa aos actos de disposición de bens para asistir ás necesidades económicas de vellez e da dependencia.A exención tamén se
 • As axudas excepcionais por danos persoais, nos casos de falecemento e os supostos de incapacidade absoluta permanente, causados directamente polos sinistros aos que sexa de aplicación o Real Decreto-lei 2/2014, do 21 de febreiro, polo que se adoptan medidas urxentes para reparar os danos causados nos dous primeiros meses de 2014 polas tormentas de vento e mar na fachada atlántica e a costa cantábrica (BOE do 22).Tamén resultan exentas, en idénticos termos, as axudas excepcionais por danos persoais sufridos polas persoas afectadas por outra serie de sinistros acontecidos en anos anteriores (vexa o Manual de IRPF 2014).
 • Rendementos de traballo en especie: Na exención por primas ou cotas satisfeitas pola empresa a entidades aseguradoras para a cobertura de enfermidade do propio traballador, o seu cónxuxe e descendentes increméntase dende 1 de xaneiro de 2016 o límite de exención a 1.500 euros cando estas sexan persoas con minusvalidez.
 • Rendementos de actividades económicas: Elévase a 1.500 euros o gasto deducible para a determinación do rendemento neto en estimación directa, polas primas de seguro de enfermidade satisfeitas polo contribuínte na parte correspondente á súa propia cobertura e á do seu cónxuxe e fillos menores de vinte e cinco anos que convivan con el, cando se trate de persoas con minusvalidez.