Minoración de rendementos por minusvalidez

RENDEMENTOS DO TRABALLO

Ata o 31-12-2014 as reducións pola obtención de rendementos netos do traballo que, con carácter xeral (sexa ou non minusválido o perceptor), establecía a Lei eran:

  • Redución por rendementos do traballo. Oscila entre 4.080 € e 2.652 € anuais, dependendo da contía dos devanditos rendementos e da obtención doutras rendas distintas das do traballo.
  • Redución por prolongación da actividade laboral. Consiste nun incremento do 100% da redución anterior, cumpríndose os requisitos específicos.
  • Redución por mobilidade xeográfica. Consiste igualmente nun incremento do 100% da redución por rendementos do traballo cumpríndose os requisitos específicos.

Os traballadores activos minusválidos, ademais das reducións anteriores que lles corresponderan, tiñan dereito á redución por minusvalidez de traballadores activos, de 3.264 € ou de 7.242 €, dependendo do grao de minusvalidez e a necesidade de axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida.

A partir do 1 de xaneiro de 2015 suprímense as devanditas reducións e introdúcense novos gastos deducibles baixo a denominación de "Outros gastos deducibles" que inclúen:

  • Contía fixa: 2.000 euros anuais, aplicable con carácter xeral
  • Incremento por mobilidade xeográfica.
  • Incremento para traballadores activos con minusvalidez en 3.500 euros anuais, e 7.750 euros anuais, cando acrediten necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100.

A redución por minusvalidez de traballadores activos aplícase cando en calquera momento do período impositivo concorren estas dúas circunstancias simultáneamente:

  • Ter o grao de minusvalidez esixido.
  • Ser traballador activo.

Límite: Os gastos en concepto doutros gastos distintos terán como límite o rendemento íntegro do traballo unha vez minorado polo resto de gastos deducibles, coas precisións que se establecen respecto aos gastos por mobilidade xeográfica e para traballadores activos con minusvalidez no art.º 11 do Regulamento IRPF.

RENDEMENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

  • Os contribuíntes que sexan traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado no exercicio da actividade económica en actividades en estimación directa, poderán, á súa vez, adicionalmente e se son persoas con minusvalidez, minorar o rendemento neto destas en 3.500 € anuais, ou en 7.750 € se acreditan necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida ou un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %.
  • Nas actividades económicas que tributen en réxime de estimación obxectiva, o persoal non asalariado cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%, compútase ao 75%. Para estes efectos, tomarase a situación existente á data de devindicación. O módulo persoal asalariado, computarase ao 40% cando se trate dun minusválido en grao igual ou superior ao 33%. Se se obtén o grao de minusvalidez ao longo do período impositivo, o cómputo do 40% efectuarase respecto da parte do período en que se cumpra a devandita circunstancia. No caso de minusvalidez igual ou superior ao 33%, o índice corrector por nova actividade será do 60% se se trata do primeiro ano de inicio, ou do 70% se se trata do segundo ano de exercicio de actividade.