Mínimo persoal, familiar e por minusvalidez

MÍNIMO PERSOAL E FAMILIAR

A adecuación do IRPF ás circunstancias persoais e familiares do contribuínte concrétase no mínimo persoal e familiar cuxa función consiste en cuantificar aquela parte da renda que, por destinarse a satisfacer as necesidades básicas persoais e familiares do contribuínte, non se somete a tributación polo Imposto.

Este mínimo configúrase tecnicamente como un tramo a tipo cero, o cal supón aplicar a tarifa á base liquidable xeral, e achar a cota íntegra xeral correspondente, e aplicar a tarifa ao importe do mínimo persoal e familiar e este resultado restalo da operación anterior.Se o mínimo persoal e familiar, fose superior á base liquidable xeral, ao exceso aplicaríaselle o mesmo procedemento respecto da base liquidable do aforro.

Este mínimo é o resultado de sumar o mínimo do contribuínte e os mínimos por descendentes ,ascendientes e minusvalidez.

O MÍNIMO DO CONTRIBUÍNTE establécese en 5.550 €, incrementándose en 1.150€ se ten máis de 65 anos e adicionalmente en 1.400 €, se ten máis de 75 anos.

MÍNIMO POR DESCENDENTES:

Para beneficiarse do mínimo por descendentes, estes han de cumprir os seguintes requisitos:

 • Convivir co contribuínte que aplica o mínimo familiar.A determinación de tal circunstancia ha de realizarse atendendo á situación existente a data de devindicación do imposto (31 de decembro normalmente).

Entre outros casos, considerarase que conviven co contribuínte os descendentes que, dependendo deste, estean internados en centros especializados.Dende o 1 de xaneiro de 2015 asimílase á convivencia a dependencia económica, salvo que se satisfagan anualidades por alimentos a favor dos devanditos fillos.

 • Ser menor de 25 anos á data de devindicación do imposto (31 decembro ou data de falecemento do contribuínte se este falece nun día distinto de 31 decembro) ou ter un grao de minusvalidez igual ou superior ao 33%, calquera que sexa a súa idade e sempre que se cumpran o resto de requisitos esixidos.
 • Non ter rendas anuais superiores a 8.000 €, excluídas as exentas.
 • Que o descendente non presente declaración de IRPF con rendementos superiores a 1.800 euros xa sexa autoliquidación ou borrador debidamente subscrito e confirmado.

Asimílanse aos descendentes as persoas vinculadas ao contribuínte por razón de tutela e acollemento, nos termos previstos na lexislación civil aplicable.

A Lei 22/2009, do 18 de decembro (BOE do 19) outorgou ás CCAA competencias normativas sobre o importe do mínimo persoal e familiar aplicable para o gravame autonómico.En uso da citada competencia normativa, as Comunidades de Illes Balears, Castela e León e Madrid regularon o importe do mínimo persoal e familiar aplicable para o cálculo do seu gravame autonómico.

Para aplicar o MÍNIMO POR ASCENDENTES, estes teñen de cumprir os requisitos seguintes:

 • O ascendente deberá ter mais de 65 anos ou minusvalidez cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33% calquera que sexa a súa idade.
 • Que conviva co contribuínte, polo menos, a metade do período impositivo.Considerarase que
 • Que non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.
 • Que o ascendente non presente declaración do IRPF con rendas superiores a 1.800 euros xa sexa autoliquidación ou borrador debidamente subscrito e confirmado.

Mínimo do contribuínte

General

5.550 €

Máis de 65 anos

5.550 €+1.150€

Máis de 75 anos

5.550 €+1.150€+1.400€

Mnímo por descendentes
(menores de 25 anos ou minusválidos)

2.400 €

2.700 €

4.000 €

4º e seguintes

4.500 €

Descendentes menores 3 anos:incrementarase
o anterior en

2.800 €

Mínimo por ascendentes

Máis de 65 anos ou minusválido

1.150 €

Máis de 75 anos

1.150 € +1.400 €


En caso de falecemento dun descendente que xere dereito ao mínimo por descendentes, a contía será de 1.836€ por ese descendente.Para calcular o mínimo correspondente ao resto de descendentes, non se terá en conta o descendente falecido.

MÍNIMO POR MINUSVALIDEZ

O mínimo por minusvalidez é a suma dos mínimos que correspondan por:

 • Mínimo por minusvalidez do contribuínte.
 • Mínimo por minusvalidez de ascendentes ou descendentes.

MÍNIMO POR MINUSVALIDEZ DO CONTRIBUÍNTE

En función do grao de minusvalidez do contribuínte, o mínimo poderá ser das seguintes contías:

 • 3.000 euros anuais cando sexa unha persoa cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.
 • 9.000 euros anuais cando sexa unha persoa cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100.

O mínimo por minusvalidez do contribuínte incrementarase, en concepto de gastos de asistencia, en 3.000 euros anuais cando acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100.

En definitiva, o mínimo por minusvalidez do contribuínte alcanzará as seguintes contías:

Grao de minusvalidez

Discapacidad

Gastos asistencia

Total

 • Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100.......................................................
 • Igual ou superior ao 33 por 100 e inferior ao 65 por 100 e que acredite necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida...............
 • Igual ou superior ao 65 por 100...........................
  3.000
 • 3.000
 • 9.000
 • ----
 • 3.000
 • 3.000
 • 3.000
 • 6.000
 • 12.000

Teñen a consideración de persoas con minusvalidez, para os efectos do IRPF, os contribuíntes que acrediten un grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 por 100.

O grao de minusvalidez, a necesidade de axuda de terceiras persoas ou a mobilidade reducida deberán acreditarse mediante certificado ou resolución expedido polo Instituto de Migracións e Servizos Sociais (IMSERSO) ou o órgano competente das Comunidades Autónomas. O Real Decreto 1971/1999, do 23 de decembro, (BOE do 26 de xaneiro de 2000), regula o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez.

Condicións de aplicación do mínimo por minusvalidez

 1. A determinación das circunstancias persoais e familiares que deben terse en conta para a aplicación do mínimo por minusvalidez realizarase atendendo á situación existente á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro ou na data de falecemento do contribuínte se este falece nun día distinto do 31 de decembro).

  Sen prexuízo do anterior, o mínimo por minusvalidez será aplicable nos casos en que o descendente falecese durante o período impositivo.

 2. A aplicación do mínimo por minusvalidez de ascendentes ou descendentes está condicionada a que cada un deles xere dereito á aplicación do respectivo mínimo, é dicir, mínimo por ascendentes ou mínimo por descendentes.
 3. Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación do mínimo por minusvalidez respecto dos mesmos ascendentes ou descendentes, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

  Non obstante, cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco co ascendente ou descendente, a aplicación do mínimo corresponderá aos de grao máis próximo, salvo que estes non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros, en cuxo caso corresponderá aos do seguinte grao.

 4. Non procederá a aplicación destes mínimos cando os ascendentes ou descendentes presenten declaración polo IRPF con rendas superiores a 1.800 euros.