Deducións autonómicas

DEDUCIÓNS AUTONÓMICAS

As seguintes Comunidades Autónomas, cos requisitos que se establecen na súa normativa, aprobaron deducións sobre a cota autonómica do IRPF en materia de minusvalidez

ANDALUCÍA:

 • Os contribuíntes con grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 % teñen dereito a aplicar unha dedución de 100 € na cota íntegra autonómica, se cumpren os requisitos esixidos. 
 • Os contribuíntes poden deducir da cota íntegra autonómica a cantidade de 100 € por cada ascendente ou descendente que dea dereito a aplicar o mínimo por minusvalidez de ascendentes ou descendentes.
 • Adicionalmente, cando se acredite que as persoas con minusvalidez necesitan axuda de terceiras persoas e xeren o dereito a aplicar o mínimo por gastos de asistencia, o contribuínte poderá deducirse o 15 % do importe satisfeito á Seguridade Social en concepto da cota fixa que sexa por conta do empregador, co límite de 500 €. Esta dedución só pode ser aplicada polo contribuínte titular do fogar familiar que conste como tal na Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
 • Por axuda doméstica a familias monoparentais con fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada, o 15 % do importe satisfeito polo contribuínte á Seguridade Social correspondente á cotización anual dun empregado do fogar familiar que constitúe unha vivenda habitual cun límite máximo de 250 euros anuais.
 • Para contribuíntes con cónxuxes ou parellas de feito con minusvalidez, 100 euros polo cónxuxe ou parella de feito que non sexa declarante do imposto no exercicio e que teña a consideración legal de persoas con minusvalidez en grao igual ou superior ao 65 por 100.No caso de parellas de feito estas han de estar inscritas no Rexistro de Parellas de feito previsto no artigo 6 da Lei 5/2002, do 16 de decembro, de Parejas de feito

ARAGÓN:

 • Dedución de 200 euros por cada fillo nacido ou adoptado durante o período impositivo, cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 por 100.
 • Dedución de 150 € polo coidado de persoas dependentes que convivan co contribuínte polo menos durante a metade do período impositivo.Considérase persoa dependente, para os efectos desta dedución, ao ascendente maior de 75 anos e ao ascendente ou descendente cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100, calquera que sexa a súa idade se cumpren os requisitos esixidos.

ASTURIAS:

 • Se o contribuínte ou o seu cónxuxe, descendentes ou ascendentes cos que conviva, son persoas con minusvalidez en grao igual ou superior ao 65 %, pódese aplicar unha dedución do 3 % das cantidades invertidas, con excepción dos intereses, na adquisición ou adecuación da súa vivenda habitual no Principado de Asturias, se cumpren os requisitos esixidos.
 • Dedución por familia numerosa de categoría xeral, 505 € e 1.010 € por categoría especial.
 • Dedución 303 € por familias monoparentais que teñan ao seu cargo fillos maiores de idade minusválidos, tanto por relación de paternidade coma de adopción que convivan co contribuínte e non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 €.

ILLES BALEARS:

 • O 15 por 100 dos importes satisfeitos no período impositivo polo arrendamento da vivenda habitual, cun máximo de 300 euros, por arrendamento da vivenda habitual no territorio das Illes Balears a favor de determinados colectivos (art.º 3 bis Decreto lexislativo 1/2014), entre outros:persoas cun grao de minusvalidez física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100 ou cun grao de minusvalidez psíquica igual ou superior ao 33 por 100..
 • Por cada contribuínte e no seu caso, por cada membro da unidade familiar, pódense deducir as seguintes cantidades, se se cumpren os requisitos esixidos:
  80 € por minusvalidez física ou sensorial con grao igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 %.
  150 € por minusvalidez física ou sensorial con grao igual ou superior ao 65 %.
  150 € con minusvalidez psíquica de grao igual ou superior ao 33 %.

 CANARIAS:

 • Por cada contribuínte minusválido cun grao de minusvalidez superior ao 33 %, establécese unha dedución de 300 €. 
 • Na dedución por doazóns en metálico a descendentes ou adoptados menores de 35 anos para a adquisición da súa primeira vivenda habitual, establécense porcentaxes de dedución e contías máximas incrementadas cando o descendente teña unha minusvalidez: 
  --2 % da doazón, cun máximo de 480 €, se o grao de minusvalidez é igual ou superior ao 33 %, cun límite máximo de 480 euros.
  --3 %, cun máximo de 720 €, se o grao de minusvalidez é igual ou superior ao 65 %, cun límite máximo de 720 euros.
 • Por cada fillo nacido ou adoptado que teña unha minusvalidez igual ou superior ao 65 %, pódese deducir da cota íntegra autonómica, adicionalmente ás cantidades establecidas con carácter xeral, a cantidade de 400 €, se se trata do primeiro ou segundo fillo con esa minusvalidez, ou 800 € se se trata do terceiro ou posterior fillo con esa minusvalidez, se cumpren os requisitos esixidos.
 • A dedución por familia numerosa é de 500 € para familias numerosas de categoría xeral, ou de 1.000 € para familias numerosas de categoría especial (en lugar dos 200 € ou 400 € aplicables con carácter xeral), cando algún dos cónxuxes ou descendentes con dereito ao mínimo familiar teñan un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %.
 • Por obras de adecuación da vivenda habitual por persoas con minusvalidez establécese a porcentaxe do 0,75 %, calquera que sexa o seu importe.

CANTABRIA:

 • Os contribuíntes cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 % poden aplicar a dedución do 10 % por arrendamento da vivenda habitual con independencia da súa idade (con carácter xeral, para poder aplicar a dedución requírese ser menor de 35 anos ou maior de 65), se cumpren os requisitos esixidos.
 • Por cada ascendente ou descendente cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %, pode aplicarse unha dedución de 100 €, se cumpren os requisitos esixidos.
 • Por obras de mellora, el 15 por 100 das cantidades satisfeitas en obras realizadas, durante o presente ejer­cicio, en calquera vivenda ou vivendas da súa propiedade, sempre que estea situada na Comunidade de Cantabria, ou no edificio na que a vivenda se encuentre e que teñan por obxecto:unha rehabilitación cualificada como tal pola Dirección Xeral de Vivenda do Goberno de Cantabria, la mellora da eficiencia enerxética, a hixiene, a saúde e protección do medio am­biente e a accesibilidade á vivenda ou ao edificio en que se encontra, a utilización de enerxías renovables, a seguridade e a estanquidade, e en particular:substitución de instalacións de electricidade, auga, gas, calefacción, así como polas obras de instalación de infraestruturas de telecomunicación que permitan o acceso a Internet e a servizos de televisión dixital na vivenda do contribu­yente, cun límite anual de: 1.500  euros en tributación individual ou 2.000 euros en tributación conxunta, cando o contribuínte teña un grao de minusvalidez acreditado do 65%.
 • . Por gastos de enfermidade (Art. 2.7 Decreto Lexislativo 62/2008)
  1. Por gastos e honorarios profesionais pola prestación de servizos sanitarios, o 10 por 100 dos gastos e honorarios profesionais, tanto propios como das persoas que se inclúan no mínimo familiar, subscritores durante o ano pola prestación de servizos sanitarios por motivo de enfermidade, saúde dental, embarazo e nacemento de fillos, accidentes e invalidez.Límite anual de 500 euros en tributación individual e 700 euros en tributación conxunta que se incrementarán en 100 euros por cada contribuínte con minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100.
  2. Por cotas a mutualidades ou sociedades de seguros médicos non obrigatorios, o 5 por 100 das cantidades pagadas durante o ano, tanto propios coma das persoas que se inclúan no mínimo familiar.Límite anual de 200 euros en tributación individual e 300 euros en tributación conxunta, que se incrementarán en 100 euros por cada contribuínte con minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100.

CASTELA-A MANCHA:

 • Os contribuíntes cun grao de minusvalidez acreditado igual ou superior ao 65 %, poden deducirse da cota íntegra autonómica a cantidade de 300 €, se cumpren os requisitos esixidos.
 • Por cada ascendente ou descendente que xere o dereito ao mínimo por minusvalidez e que teña un grao de minusvalidez acreditado igual ou superior ao 65 %, pode aplicarse unha dedución de 300 €, se cumpren os requisitos esixidos.
 • Por cantidades doadas para a cooperación internacional ao desenvolvemento e ás entidades para a loita contra a pobreza, a exclusión social e a axuda a persoas con minusvalidez, el 15 por 100 das doazóns monetarias efectuadas durante o período impositivo ata un límite de 300 euros, destinadas a Organizacións non Gobernamentais, fundacións, asociacións de axuda a per­sonas con minusvalidez e outras entidades, sempre que estas teñan a consideración de entidades sen fins lucrativos.
 • Por acollemento non remunerado de  minusválidos, 600 euros por cada persoa  cun grao de minusvalidez acreditado igual ou superior ao 33 por 100, que conviva co contribuínte durante máis de 183 días ao ano en réxime de acollemento sen contraprestación, cando non dese lugar á obtención de axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha. 
 • Por familia numerosa, cando algún dos cónxuxes ou descendentes teñan un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65%, 300 euros para familia numerosa de categoría xeral e 900 euros, se é de categoría especial.

CASTELA E LEÓN:

 • Dedución por familia numerosa de 492 € cando algún dos cónxuxes ou descendentes que dean dereito ao mínimo familiar teñan un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %.
 • Os contribuíntes de idade igual ou superior a 65 anos cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 % e menores de 65 anos cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 % aplicarán unha dedución de 300 €. A dedución será de 656 €, se a idade é igual ou superior a 65 anos e o grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %, cos requisitos esixidos.
 • Dedución do 10 % dos investimentos en obras e instalacións na vivenda habitual de adecuación e accesibilidade de persoas con minusvalidez, sempre que estas sexan o suxeito pasivo, o seu cónxuxe ou parente en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade ata o terceiro grao inclusive.
 • Por nacemento ou adopción de fillos:a dedución establecida con carácter xeral duplicarase se o nacido ou adoptado ten recoñecidos un grao de minusvalidez igual ou superior o 33 %. Se ademais residen en municipios de menos de 5.000 habitantes, a contía da dedución incrementarase o 35 %.

CATALUÑA:

Os contribuíntes que acrediten un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %, ou formen parte dunha familia numerosa por ter algúns dos seus membros a condición de minusválido poden deducir o 10 % das cantidades satisfeitas polo aluguer da vivenda habitual, ata un máximo de 300 € anuais (600 € en tributación conxunta ou o contribuínte pertenza a unha familia numerosa), se cumpren os requisitos.

 EXTREMADURA:

 • Por coidados de familiares con minusvalidez:ascendente ou descendente cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %, pode aplicarse unha dedución de 150 €, se cumpren os requisitos esixidos.
 • . Por arrendamento de vivenda habitual (Art. 3 Lei 1/2015) o 5 por 100 das cantidades satisfeitas polo contribuínte no período impositivo en concepto de aluguer da súa vivenda habitual, co límite de 300 euros anuais, ou o 10 por 100 co límite de 400 euros en caso de aluguer de vivenda habitual no medio rural:Contribuíntes que padezan unha minusvalidez física, psíquica ou sensorial, cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 por 100.

GALICIA:

 • Os importes da dedución por familia numerosa duplícanse cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa aplicable o mínimo familiar teña un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 %, fixándose en 500 € ou 800 € segundo a categoría da familia numerosa.Cando se trate de familias numerosas con minusválidos que non alcancen o devandito grao, a dedución será de 250 € se é de categoría xeral e 400 € se é especial.
 • Os contribuíntes de idade igual ou superior a 65 anos que teñan un grao de minusvalidez igual ou superior ao 65 % e que precisen axuda de terceiras persoas, poden deducir o 10 % das cantidades que lles satisfagan, co límite de 600 € se cumpren os requisitos.

MADRID:

 • Por acollemento non remunerado de persoas maiores de 65 anos cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 % dedución de 900 € se cumpren os requisitos esixidos.

LA RIOJA::

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas en obras de adecuación daquela vivenda que, radicando na Comunidade Autónoma de La Rioja, constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual, sempre que se trate de contribuíntes que teñan a consideración de persoas con minusvalidez.

COMUNIDAD VALENCIANA:

 • Por nacemento ou adopción dun fillo cun grao de minusvalidez física ou sensorial igual ou superior ao 65 % ou psíquica en grao igual ou superior ao 33 %, dedución de 224 € polo primeiro fillo con minusvalidez e de 275 € polo segundo ou posterior minusválido.Tamén será aplicable a dedución, aínda que a minusvalidez non alcance os graos ante­riormente comentados, naqueles supostos en que a incapacidade se declare xudicialmente.
 • Por familia numerosa, 300 € se é de categoría xeral e 600 € se é especial.
 • Polo propio contribuínte de idade igual ou superior a 65 anos con grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 %, establécese unha dedución de 179 €. Non procederá esta dedución se, como consecuencia da situación de minusvalidez contempla­da no parágrafo anterior, o contribuínte percibe algún tipo de prestación que, de acordo co disposto na nor­mativa estatal reguladora do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, se ache exenta neste.
 • Por cada ascendente maior de 65 anos cun grao de minusvalidez física ou sensorial igual ou superior ao 65 % ou psíquica de grao igual ou superior ao 33 %, establécese unha dedución de 179 €, se cumpren os requisitos esixidos.Tamén será aplicable a dedución, aínda que a minusvalidez non alcance os devanditos graos, cuan­do a incapacidade declárese xudicialmente.
 • Por adquisición de vivenda habitual por persoas con minusvalidez física ou sensorial con grao igual ou superior ao 65 % ou psíquica cun grao igual ou superior ao 33 %, o 5 % das cantidades investidas con excepción dos intereses.Ha de terse en conta que, conforme á normativa estatal reguladora do imposto, se asimilan á adquisición de vivenda habitual a construción ou ampliación desta.
 • Por arrendamento da vivenda habitual, se cumpren os requisitos esixidos, por persoas con minusvalidez física ou sensorial, cun grao igual ou superior ao 65 %, ou psíquica cun grao igual ou superior ao 33 %, o 20 % das cantidades satisfeitas, co límite de 612 €. Ademais, se o arrendatario ten unha idade igual ou inferior a 35 anos poderá deducirse o 25 % co límite de 765 €.
Deducións Autonómicas minusválidos Renda 2008