Dedución por adecuación da vivenda habitual (Só aplicable a obras e instalacións iniciadas antes de 1-1-2013)

É necesario que os contribuíntes que tivesen satisfeito cantidades para a realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual das persoas con minusvalidez con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 sempre e cando as citadas obras ou instalacións estean concluídas antes de 1 de xaneiro de 2017.

Poden aplicar esta dedución os contribuíntes que efectúen obras e instalacións de adecuación da súa vivenda habitual por razón da súa propia minusvalidez ou da do seu cónxuxe, ou un parente en liña directa ou colateral consanguínea ou por afinidade, ata o terceiro grao inclusive sempre que convivan con el, e sempre que a vivenda sexa ocupada por calquera deles a título de propietario, arrendatario, subarrendatario ou usufructuario.

Para estes efectos, teñen a consideración de obras ou instalacións de adecuación:

  • Aquelas que impliquen unha reforma do interior da vivenda.
  • A modificación dos elementos comúns do edificio que sirvan de paso necesario entre o predio e a vía pública, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectónico. As necesarias para a aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreiras de comunicación sensorial ou de promoción da súa seguridade. Poderá aplicar esta dedución, ademais do contribuínte a que fixemos referencia, tamén os contribuíntes que sexan copropietarios do inmoble no que se encontre a vivenda.

A base máxima de dedución é de 12.080 €, sendo independente do límite de 9.040 € establecido con carácter xeral para a dedución por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual. O exceso das cantidades investidas sobre o devandito importe non se poderá trasladar a exercicios posteriores.

FORMA DE ACREDITACIÓN

As obras e instalacións de adaptación deberán ser certificadas pola Administración competente (IMSERSO ou órgano ao que corresponde das CCAA a valoración das minusvalideces), como necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que facilite o desenvolvemento digno e adecuado dos devanditos contribuíntes.

PORCENTAXES DE DEDUCIÓN

  • Adecuación realizada tanto con financiamento propio como allea:
    • 10 por 100 estatal.
    • 10 por 100 para todas as CCAA de réxime común (agás Cataluña) e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla. As Comunidades autónomas de Illes Baleares e da Rexión de Murcia, aprobaron especificamente esta porcentaxe.

Na Comunidade Autónoma de Cataluña a porcentaxe aplicable para calcular o tramo autonómico desta dedución é o 15 por 100.

Dedución por adecuación da vivenda habitual de minusválidos