Formato HTML.

Reunidos en Madrid, a 25 de marzo de 2004, dunha parte, D. Salvador Ruiz Gallud, Director Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria (en diante Axencia Tributaria), en virtude de delegación de competencias do seu Presidente acordada por Resolución do 24 de xuño de 1999 (BOE do 9 de xullo),

e doutra parte D. Carlos Rubén Fernández Gutiérrez, Secretario Xeral do Comité Español de Representantes de Persoas con Minusvalidez (en diante CERMI), actuando en nome e representación da devandita Entidade, en virtude do artigo 18 dos Estatutos desa Asociación e os artigos 16 e 17 do seu Regulamento de Réxime Interno, e D. Alberto Durán López, Vicepresidente Executivo da Fundación ONCE para a cooperación e integración social de persoas con minusvalidez (en diante Fundación ONCE).

EXPONEN

Que o 18 de outubro de 1999, a Axencia Tributaria, CERMI e a Fundación ONCE, asinaron un Convenio de colaboración que serviu de base a actuacións de interese mutuo.

Que durante o ano 2003, “Ano Europeo das persoas con minusvalidez”, segundo decisión do Consello da Unión Europea adoptada o 3 de decembro de 2001, a Axencia Tributaria elaborou un plan de asistencia ás persoas con minusvalidez, desenvolvendo diversas actuacións nas que contou coa colaboración de CERMI e da Fundación ONCE.

A experiencia adquirida no Ano Europeo, motiva que ambas as dúas partes entendesen  oportuno traballar na redacción dun Convenio de colaboración de forma que sirva de apoio e impulso a actuacións futuras, inspiradas en lograr a asistencia e igualdade de oportunidades para as persoas con minusvalidez, co fin de subministrarlles información actualizada dos seus dereitos, así como prestarlles apoio e asesoramento no cumprimento das súas obrigas tributarias.

O presente Convenio ten en conta os principios que inspiran a Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez.

Doutra parte, a Lei 58/2003, do 17 de decembro de 2003, Xeneral Tributaria,  contempla no seu artigo 92 a colaboración social, dicindo que “En particular, a devandita colaboración poderá instrumentarse a través de acordos da Administración tributaria con outras Administracións públicas, con entidades privadas ou con institucións ou organizacións representativas de sectores ou intereses sociais, laborais, empresariais ou profesionais”. Este precepto continúa a regulación da colaboración social na xestión tributaria do artigo 96 da Lei Xeral Tributaria do 28 de decembro de 1963.

Ha de destacarse que as persoas con minusvalidez e os seus familiares constitúen un colectivo numeroso de contribuíntes que se relacionan coa Axencia Tributaria, o que aconsella fomentar acordos como o presente Convenio con institucións tan representativas destes como CERMI e a Fundación ONCE.

Ambas as dúas partes entenden que é conveniente, para o interese público e para as persoas con minusvalidez, a firma do presente Convenio de colaboración e se recoñecen a capacidade legal necesaria para formalizar o presente Convenio e, en consecuencia,

ACUERDAN

PRIMEIRO.- OBXECTO E PRINCIPIOS DO CONVENIO

O presente Convenio de colaboración ten por obxecto a asistencia ás persoas con minusvalidez, co fin de lograr a igualdade de oportunidades no exercicio dos seus dereitos e no cumprimento das súas obrigas tributarias.A devandita asistencia estenderase aos seus familiares e representantes, así como ás Asociacións en que se integran.

Os principios que presiden este Convenio son os recollidos na Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez, en canto sexan aplicables de acordo coas normas tributarias vixentes.

SEGUNDO.- OBRIGAS DAS PARTES

O Convenio obriga ambas as dúas partes a prestarse a colaboración mutua que sexa necesaria para conseguir o mellor logro dos fins perseguidos con este.

O incumprimento das respectivas obrigas asumidas por calquera das partes en virtude do presente Convenio facultará á outra para instar a súa resolución, oída previamente a Comisión de Colaboración e Comunicación que se regula neste Convenio.

A Fundación ONCE, sen que se altere a súa responsabilidade no cumprimento das súas obrigas,  poderá encomendar a execución das accións que lle competa desenvolver en virtude deste Convenio e dos seus acordos específicos de execución, tanto á súa sociedade instrumental Fundosa Grupo, S.A., como a calquera das sociedades pertencentes ao Grupo Fundosa, salvo manifestación expresa en contra da Axencia Tributaria.A Fundación ONCE comunicará esta circunstancia ao interlocutor único da Axencia Tributaria antes do inicio da execución mencionada.

TERCEIRO.- CONTENIDO

O contido do presente Convenio materializarase nas actuacións que se acorden na Comisión de Colaboración e Comunicación e, en particular, entre outras, nas seguintes.

1ª Información necesaria e plan de asistencia

A Axencia Tributaria elaborará antes do 31 de xaneiro de cada ano o plan de asistencia ás persoas con minusvalidez.No seu contido terase en conta a información sobre os problemas ou necesidades que teñen as persoas con minusvalidez no exercicio dos seus dereitos e no cumprimento das súas obrigas tributarias que lle sexa facilitada por CERMI e a Fundación ONCE.

2ª Novas tecnoloxías

Para dar a coñecer os dereitos e obrigas tributarias das persoas con minusvalidez a Axencia Tributaria utilizará soportes ou técnicas electrónicas, informáticas ou telemáticas que faciliten o seu coñecemento, incorporando esta información á páxina web da Axencia Tributaria en forma accesible.Se existisen problemas ou dificultades que o impidan, comunicarao á Comisión de Colaboración e Comunicación.

CERMI e a Fundación ONCE introducirán nas súas páxinas web enlaces coa da Axencia Tributaria e difundirán entre os seus asociados a forma de acceder a esta información.Así mesmo, e en virtude dos acordos de execución específicos que no marco do presente Convenio se alcance polas partes, o CERMI e a Fundación ONCE facilitarán á Axencia os medios técnicos que dispoñan ou distribúan para que a súa páxina web sexa accesible.

CERMI e a Fundación ONCE impulsarán a utilización de medios telemáticos entre os seus asociados nas súas relacións coa Administración Tributaria.

3ª Información e asistencia ás persoas con minusvalidez

No desenvolvemento das actuacións de información e asistencia para facilitar o cumprimento das obrigas tributarias ou o exercicio dos seus dereitos polas persoas con minusvalidez, CERMI e a Fundación ONCE colaborarán coa Axencia Tributaria.

As devanditas actuacións concretaranse na celebración de charlas informativas que poderán impartirse por funcionarios da Axencia Tributaria nas sedes da Axencia Tributaria ou das Asociacións, segundo se acorde.Unha delas referirase ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e desenvolverase preferentemente durante a campaña anual de declaración do devandito imposto.

Así mesmo, entre outras actuacións, fomentarase o uso dos teléfonos de información, a cita previa con intérprete de lingua de signos, ou o desprazamento de equipos da Axencia Tributaria ás sedes das asociacións para a confección de declaracións tributarias, se os asociados non se puidesen desprazar ás Delegacións ou Administracións da Axencia.

Cando os medios técnicos o permitan, a Axencia Tributaria adaptará as formas de relacionarse as persoas con minusvalidez en función das súas características persoais.

CERMI e a Fundación ONCE comprométense a informar, asistir e asesorar á Axencia Tributaria, entre outras cuestións, sobre os desenvolvementos técnicos, ferramentas e definición de estándares, existentes, ou de nova aparición, que poidan influír no mellor servizo que a Axencia Tributaria presta ás persoas con minusvalidez.

Na páxina web da Axencia Tributaria incorporaranse de forma accesible o calendario do contribuínte e os teléfonos de asistencia.

CERMI e a Fundación ONCE difundirán a través das súas publicacións, páxinas web ou outros medios, as actuacións de información e asistencia, que estean dispoñibles para as persoas con minusvalidez ou as Asociacións.

4ª Folleto informativo

A Axencia Tributaria elaborará e editará, na campaña anual do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, un folleto informativo, en formato papel e electrónico, das principais normas aplicables ás persoas con minusvalidez.Á súa vez, a Fundación ONCE confeccionará posteriormente o devandito folleto en Braille ou outro formato igualmente accesible.

A Axencia Tributaria distribuirá os folletos a través das súas Delegacións e Administracións.Así mesmo, facilitará os exemplares que sexan necesarios a CERMI para a súa distribución ás Asociacións a través de cantos medios puidese considerar oportunos para chegar ao maior número de persoas con minusvalidez.

No folleto constará que foi realizado pola Axencia Tributaria e incorporará os anagramas de CERMI e a Fundación ONCE.

5ª Xornadas sobre minusvalidez e fiscalidade

Pola Comisión de Colaboración e Comunicación promoverase a celebración de xornadas sobre minusvalidez e fiscalidade, en especial se se aprobaron modificacións tributarias relacionadas coas persoas con minusvalidez.

CERMI e a Fundación ONCE propoñerán a lista de problemas ou cuestións de interese para as Asociacións á Axencia Tributaria, que determinará os participantes e canto sexa necesario para a súa organización.Ambas as dúas entidades difundirán a xornada entre as Asociacións.

6ª Publicacións, revistas e medios de comunicación

CERMI e a Fundación ONCE facilitarán espazos non publicitarios á Axencia Tributaria nas súas publicacións, revistas e medios de comunicación para a difusión das normas tributarias que afecten as persoas con minusvalidez, así como para dar a coñecer as actuacións de información e asistencia postas en marcha.

7ª Apoio a nivel territorial

CERMI  e a Fundación ONCE impulsarán a coordinación e colaboración das Asociacións a nivel territorial coas Delegacións da Axencia Tributaria no desenvolvemento das actuacións que integran o contido do presente Convenio.

8ª Accesibilidade de edificios

A Axencia Tributaria continuará desenvolvendo as actuacións xa iniciadas relativas a lograr que os seus edificios reúnan as condicións básicas de accesibilidade para as persoas con minusvalidez.Na medida que sexa posible, irase incorporando á páxina web da Axencia Tributaria a lista dos edificios que sexan accesibles, con indicación do grao de accesibilidade.Na Comisión de Colaboración e Comunicación informarase da accesibilidade dos edificios da Axencia Tributaria.

9ª Normas de xestión tributaria

Cando a Axencia Tributaria entenda que determinada norma de xestión tributaria incide nas persoas con minusvalidez, poderá solicitar as suxestións oportunas de CERMI e a Fundación ONCE co fin de facilitarlles o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas tributarias.

Así mesmo, e sen prexuízo do anterior, no caso de que o CERMI e a Fundación ONCE tivesen coñecemento da existencia dunha iniciativa normativa de xestión tributaria que puidese afectar ás persoas con minusvalidez, ambas as dúas entidades poderán dar traslado coa antelación suficiente á Axencia Tributaria da súa posición e suxestións sobre esta, para o seu estudo e consideración.

10ª Difusión da colaboración

Con carácter xeral, as partes farán constar os seus respectivos signos distintivos, nomes corporativos ou logotipos en calquera tipo de encontros, xornadas ou seminarios, así como nas publicacións, traballos ou actividades con proxección externa que se xeren no marco de colaboración establecido no presente Convenio.

CUARTO.- COMISIÓN DE COLABORACIÓN E COMUNICACIÓN

Crea unha Comisión de Colaboración e Comunicación, de carácter paritario, formada por oito membros, catro deles en representación da Axencia Tributaria, dous en representación do CERMI e dous en representación da Fundación ONCE.

Polo Director Xeral da Axencia Tributaria designaranse o Director do Departamento de Organización, Planificación e Relacións Institucionais, quen actuará como Presidente, así como un representante do Departamento de Xestión Tributaria e outro do Departamento de Informática Tributaria.

Os representantes do CERMI e da Fundación ONCE serán designados polos seus respectivos órganos directivos.

Con anterioridade á primeira reunión da devandita Comisión, as partes deberán comunicar por escrito ao Presidente os nomes dos seus representantes nesta.

A Comisión, que será convocada polo seu Presidente, reunirase por primeira vez dentro dos tres meses seguintes á firma deste Convenio, e posteriormente de forma ordinaria unha vez ao ano no último trimestre, e de forma extraordinaria sempre que sexa necesario a petición de calquera das partes asinantes do Convenio.

A Comisión poderá apreciar, se é o caso, a conveniencia de levantar acta das reunións.

A Comisión terá as seguintes funcións:

  1. Impulso e seguimento da colaboración e cooperación entre as partes en execución do Convenio, procurando a materialización efectiva do contido das actuacións que figuran no apartado terceiro e propiciando a subscrición polas partes dos acordos específicos de execución que para iso se requiran.
  2. Avaliación dos resultados obtidos.
  3. Resolución das incidencias e controversias que poidan xurdir sobre a interpretación e a execución do Convenio.

Así mesmo, os membros da Comisión proporcionaranse reciprocamente información e formularán as suxestións oportunas para mellorar a xestión dos tributos aplicables ás persoas con minusvalidez.

De entre os membros desta Comisión, terán a consideración de interlocutores únicos da Axencia Tributaria, CERMI e a Fundación ONCE que sexan designados para o efecto, con carácter previo á primeira reunión que celebre a Comisión.Os devanditos interlocutores impulsarán as actuacións que acorde a devandita Comisión.

QUINTO.- GASTOS

Cada unha das partes asumirá o gasto xerado polo cumprimento das obrigas derivadas do Convenio que lle corresponda.

SEXTO.- RÉXIME XURÍDICO APLICABLE

O presente Convenio celébrase ao abeiro do establecido respecto da colaboración social na xestión tributaria no artigo 96 da Lei 230/1963, do 28 de decembro, Xeral Tributaria.Non obstante o anterior, unha vez entre en vigor a Lei 58/2003 do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, será aplicable o artigo 92 sobre a colaboración social.

SÉTIMO.- ENTRADA EN VIGOR

O presente Convenio substitúe ao de data 18 de outubro de 1999 de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e o Comité Español de Representantes de Persoas con Minusvalidez e a Fundación ONCE para a cooperación e integración social de persoas con minusvalidez.

O Convenio entrará en vigor o día seguinte ao da súa firma e terá unha duración dun ano a contar dende esa data, prorrogándose tacitamente por períodos de igual duración, salvo que sexa denunciado por calquera das partes, manifestando a súa vontade de non o renovar con dous meses de antelación á data de terminación do prazo inicialmente pactado ou de calquera das súas prórrogas.

Pola Axencia Estatal de Administración Tributaria

Polo Comité Español de Representantes de Persoas con Minusvalidez

Pola Fundación ONCE para a cooperación e integración social de persoas con minusvalidez