Obrigas tributarias das entidades en réxime de atribución de rendas

 • Obrigas de información:

  As entidades en réxime de atribución de rendas que exerzan unha actividade económica ou cuxas rendas excedan de 3.000 euros anuais deberán presentar durante o mes de xaneiro de cada ano unha declaración informativa (modelo 184) en que, ademais de seus datos identificativos e, se é o caso, os de seu representante, deberá constar a seguinte información:

  • Identificación, domicilio fiscal e NIF de seus membros, residentes ou non en territorio español, incluíndose as variacións na composición da entidade ao longo de cada período impositivo.
  • Importe total das rendas obtidas pola entidade e da renda atribuíble a cada un de seus membros.
  • Base das deducións ás que teña dereito a entidade.
  • Importe das retencións e ingresos a conta soportados pola entidade e os atribuíbles a cada un de seus membros.
  • Importe neto da cifra de negocios de acordo co que se dispón na normativa mercantil aplicable ao respecto. (Véxanse o artigo 35.2 do Código de Comercio, na redacción dada pola Lei 16/2007, de 4 de xullo (BOE do 5); a Norma de elaboración contable 11ª do Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real decreto 1514/2007, de 16 de novembro (BOE do 20), así como o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo (BOE do 3), que derrogou, con efectos desde 1 de setembro de 2010, o texto refundido da Lei de Sociedades Anónimas, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1564/1989, de 22 de decembro.
 • Outras obrigas tributarias:

  Polo que á xestión do IRPF respecta, as obrigas e deberes tributarios a cargo de entidades en réxime de atribución de rendas que desenvolvan actividades económicas e as de cada un de seus membros se distribúen da forma seguinte:

  Obrigas a cargo da entidade en réxime de atribución de rendas:
  • Presentación de declaracións censuais.
  • Leva da contabilidade ou libros rexistros da actividade.
  • Emisión de facturas
  • As propias dos retedores ou obrigados a efectuar ingresos a conta
  • Determinación da renda atribuíble e pagamentos a conta
  • Obrigas de subministración de información
  Obrigas a cargo de cada un dos socios, comuneiros ou partícipes:
  • Presentación da declaración censual
  • Realización de pagamentos fraccionados
  • Declaración da renda atribuída