Medidas para a adaptación do dereito español a determinada normativa europea en materia fiscal

Incorpóranse ao ordenamento xurídico español diversas directivas da Unión Europea, algunhas das cales afectan o ámbito tributario. Supoñen modificacións na Lei e o Regulamento do IVE, na Lei de Impostos Especiais e no texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

  • Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero,

    de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

     (BOE, 05-febrero-2020) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana