Proxecto de Orde por que se modifican determinados aspectos dos modelos 309, 036, 030 e 034

Proximamente se vai a publicar no BOE o Proxecto de Orde por que se modifican a Orde HAC/3625/2003, de 23 de decembro, por que se aproba o modelo 309 de declaración-liquidación non periódica do Imposto sobre o Valor Engadido, a orde EHA/1274/2007, de 26 de abril, por que se aproban os modelos 036 de Declaración censual de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores e 037 de Declaración censual simplificada de alta, modificación e baixa no censo de empresarios, profesionais e retedores, a orde EHA/3695/2007, de 13 de decembro, por que se aproba o modelo 030 de Declaración censual de alta no Censo de obrigados tributarios, cambio de domicilio e / ou variación de datos persoais, que poden utilizar as persoas físicas e a orde HAP/1751/2014, de 29 de setembro, por que se aproba o formulario 034 de Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións comprendidas nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no Imposto sobre o Valor Engadido e se regulan distintos aspectos relacionados co mesmo.