30-05-2018 Cesión de uso de vivendas con fins turísticos. Novo modelo 179

Apróbase o modelo 179, "Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos". En relación coas cesións de uso de vivendas con fins turísticos realizadas durante 2018, o seu prazo de presentación será excepcionalmente o comprendido entre o 1 e o 31 de xaneiro de 2019. Para os seguintes exercicios, a súa presentación terá unha periodicidade trimestral.

  • Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo,

    por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

     (BOE, 30-mayo-2018) Boletín Oficial do Estado en nova ventá