Solicitudes de devolución por motivo de maternidade/paternidade cando existe unha previa resolución desestimatoria e firme

Segundo criterio dos servizos xurídicos do Ministerio de Facenda, o carácter retroactivo da modificación efectuada polo Real decreto-lei 27/2018, de 28 de decembro, na letra h) do artigo 7 da Lei 35/2006, permite realizar as devolucións que procedan polo motivo de maternidade/paternidade incluso nos casos en que se presentase previamente outra solicitude que fose desestimada e esta situación adquirise firmeza.

A firmeza pode haberse producido ben por non interpor ningún tipo de recurso ou reclamación contra a resolución, ben porque se desestimasen todos os recursos ou reclamacións interpostos.

Dentro desta situación xeral podemos encontrar dous supostos:

 1. O potencial beneficiario aínda non presentou unha segunda solicitude. Pode presentar unha segunda solicitude se non prescribiu o exercicio fiscal en que obtivo a prestación/retribución de maternidade/paternidade.

  Debe terse en conta que tanto a presentación da primeira solicitude como a notificación da resolución desestimatoria da devandita solicitude haberán interrompido a prescrición. Por conseguinte, hoxe en día o exercicio fiscal non estará prescrito se non transcorreron catro anos desde a data de notificación ao interesado da resolución ou sentenza desestimatoria que deveu firme.

  A presentación da segunda solicitude poderá efectuarse da seguinte forma:

  • Se a prestación/retribución corresponde aos anos 2015, 2016 ou 2017, o potencial beneficiario poderá utilizar o formulario específico dispoñible para ese fin na páxina web da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), en que deberá indicar en cales deses anos percibiu a renda e un número de conta bancaria de seu titularidade, onde se aboará a devolución que proceda.
  • Se a prestación/retribución corresponde a anos anteriores a 2015, o potencial beneficiario deberá presentar unha solicitude ordinaria, non suxeita a modelo, en que deberá facilitar seu nome, apelidos e NIF, canda o ano de percepción da prestación e o número IBAN dunha conta bancaria de que sexa titular.

  En ningún dos dous casos é necesario anexar á solicitude un certificado da Seguridade Social, da Mutualidade de previsión social ou da entidade pagadora, acreditativo das prestacións ou retribucións por maternidade/paternidade percibidas, xa que no suposto de que o devandito certificado non se encontre no expediente da primeira solicitude, a AEAT conseguirá directamente do pagador toda a información precisa para a resolución do procedemento.

 2. O potencial beneficiario xa presentou unha segunda solicitude dentro do prazo de prescrición.

  Esta segunda solicitude se resolverá en sentido positivo, acordando as devolucións que procedan.

  Se a segunda solicitude se resolvese en sentido negativo, o interesado poderá presentar un escrito, por rexistro electrónico no ligazón seguinte:

  Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria

  Unha vez que se accedeu, a presentación se fai no apartado "Presentación de recurso ou solicitude", segundo figura na seguinte imaxe:


  Tamén pode presentarse o escrito en calquera rexistro de calquera Administración, mostrando seu oposición ao resolto, ao que a Administración contestará positivamente no caso de que proceda.

  O escrito só deberá conter os apelidos, nome e número de DNI da/o interesado, solicitando de novo a devolución do IRPF do ano en que percibiu a prestación exenta e o número IBAN dunha conta bancaria de que sexa titular.