Proxecto de Orde de modificación de varias declaracións informativas

Proximamente se publicará no BOE o Proxecto de Orde por que se modifican a Orde HAP/1608/2014, de 4 de setembro, por que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectiva, a Orde EHA/3435/2007, de 23 de novembro, por que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300, a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, por que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda, a Orde EHA/3300/2008, de 7 de novembro, por que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras, a Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembro, por que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios, a Orde HAP/1695/2016, de 25 de outubro, por que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e por que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, de 31 de outubro, por que se aproba o modelo 291 «Imposto sobre a Renda de non Residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes».