Principais novidades tributarias introducidas pola Lei 11/2020, de Presupostos Xerais do Estado para 2021 (BOE do 31 de decembro)


IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS


Escala xeral do IRPF

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2021, modifícase a escala que se aplica á parte da base liquidable xeneral para determinar a cota íntegra estatal engadíndose un novo tramo á parte da base liquidable que exceda de 300.000 euros ao que se aplicará un tipo do 24,50%.

A nova escala xeral aplicable é a seguinte:

Base liquidable

Ata euros

Cuota íntegra

Euros

Resto base liquidable

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00

0.00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

240.000,00

22,50

300.000,00

62.950,75

En diante

24,50

(Modifícase o artigo 63.1 da LIRPF polo artigo 58 da LPGE para 2021).

Tipos de gravame do aforro no IRPF

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2021, modifícase a escala que se aplica á parte da base liquidable do aforro para determinar a cota íntegra estatal engadíndose un novo tramo á parte da base liquidable do aforro que exceda de 200.000 euros ao que se aplicará un tipo do 13,00%.

A nova escala aplicable á base liquidable do aforro é a seguinte:

Base liquidable do aforro

Ata euros

Cuota íntegra

Euros

Resto base liquidable do aforro

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

50.000,00

5.190

150.000

11,5

200.000,00

22.440

En diante

13,00

Así mesmo, tamén se modifica nos mesmos termos sinalados a escala aplicable á base liquidable do aforro para determinar a cota íntegra autonómica.

A escala aplicable neste caso será a mesma anteriormente reproducida.

Pola súa banda, modifícase a escala que se aplica á parte da base liquidable do aforro para determinar a cota íntegra estatal no caso daqueles contribuíntes que tiveran a súa residencia habitual no estranxeiro por concorrer algunha das circunstancias sinaladas nos artigos 8.2 e 10.1 da LIRPF.Neste caso, engádese un novo tramo á parte de base liquidable do aforro que exceda de 200.000 euros ao que se aplicará un tipo do 26,00%

Así, neste caso, a escala aplicable á base liquidable do aforro será a seguinte:

Base liquidable do aforro

Ata euros

Cuota íntegra

Euros

Resto base liquidable do aforro

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0

0

6.000

19

6.000,00

1.140

44.000

21

50.000,00

10.380

150.000

23

200.000,00

44.880

En diante

26

(Modifícanse os artigos 66 e 76 da LIRPF polo artigo 59 da LPGE para 2021).

Escala de retencións e ingresos a conta aplicable aos perceptores de rendas do traballo

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2021, modifícase a escala aplicable para determinar a porcentaxe de retención que proceda practicar sobre os rendementos do traballo derivados de relacións laborais ou estatutarias e de pensións e haberes pasivos.Engádese un novo tramo á parte da base para calcular o tipo de retención que exceda de 300.000 euros ao que se aplicará un tipo de retención do 47,00%.

Así, a escala para aplicar determinar o tipo de retención será a seguinte:

Base para calcular o tipo de retención

Ata euros

Cota de retención

Euros

Resto base para calcular o tipo de retención

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,00

4.225,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

240.000,00

45,00

300.000,00

125.901,50

En diante

47,00

(Modifícanse o artigo 101.1 da LIRPF polo artigo 60 da LPGE para 2021).

Escalas aplicables aos traballadores desprazados a territorio español

No réxime fiscal especial previsto no artigo 93 LIRPF para os traballadores desprazados a territorio español, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2021, modifícanse os tipos aplicables para determinar a cota íntegra.Distínguense dous supostos:

Primeiro, á base liquidable, salvo a parte da mesma que corresponda a dividendos, intereses ou outros rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios e ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisión de elementos patrimoniais, aplícaselle a seguinte escala:

Base liquidable

Euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

Ata 600.000

24

Dende 600.000,01

47

(Con anterioridade a porcentaxe aplicable á base liquidable a partir de 600.000 euros era o 45%).

Segundo, á parte da parte liquidable que corresponda a dividendos, intereses ou outros rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios e ganancias patrimoniais que se poñan de manifesto con ocasión de transmisión de elementos patrimoniais aplícaselle a seguinte escala:

Base liquidable do aforro

Ata euros

Cuota íntegra

Euros

Resto base liquidable do aforro

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0

0

6.000

19

6.000,00

1.140

44.000

21

50.000,00

10.380

150.000

23

200.000,00

44.880

En diante

26

(Crea un novo tramo para a base liquidable a partir de 200.000 euros á que se aplicará un tipo do 26%).

Así mesmo, modifícase neste réxime especial -con efectos dende o 1 de xaneiro de 2021- a porcentaxe de retención ou ingreso a conta sobre rendementos do traballo.En concreto, cando as retribucións satisfeitas por un mesmo pagador de rendementos do traballo durante o ano natural excedan de 600.000 euros, a porcentaxe de retención aplicable ao exceso será o 47 por cento (con anterioridade era o 45%).

(Modifícase o artigo 93 da LIRPF polo artigo 61 da LPGE para 2021).

Límites de redución na base impoñible das achegas e contribucións a sistemas de previsión social

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2021, modifícanse diferentes límites en relación cos sistemas de previsión social.

Seguros privados que cubran exclusivamente o risco de dependencia severa ou de gran dependencia:

O conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que satisfagan primas a favor dun mesmo contribuínte, incluídas as do propio contribuínte, non poderán exceder de 2.000 euros anuais (con anterioridade o límite era de 8.000 euros anuais).

Achegas aos sistemas de previsión social dos que sexa partícipe, mutualista ou titular o cónxuxe do contribuínte:

O contribuínte cuxo cónxuxe non obteña rendementos netos do traballo nin de actividades económicas, ou os obteña en contía inferior a 8.000 euros anuais, poderán reducir na base impoñible as achegas realizadas aos sistemas de previsión social dos que sexa partícipe, mutualista ou titular o devandito cónxuxe.

Estas achegas terán un límite máximo de 1.000 euros anuais (con anterioridade o límite era de 2.500 euros).

Límite máximo conxunto:

Como límite máximo conxunto para as achegas ou contribucións a sistemas de previsión social, aplicarase a menor das cantidades seguintes:

 1. O 30 por 100 da suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos individualmente no exercicio.

 2. 2.000 euros anuais (con anterioridade o límite era 8.000 euros)

  A partir de 1 de xaneiro de 2021, este límite incrementarase en 8.000 euros, sempre que tal incremento proveña de contribucións empresariais.

  As achegas propias que o empresario individual realice a plans de pensións de emprego ou mutualidades de previsión social, dos que á súa vez sexa promotor e partícipe ou mutualista, así como as que realice a plans de previsión social empresarial ou seguros colectivos de dependencia dos que á súa vez sexa tomador e asegurado, consideraranse como contribucións empresariais, para os efectos do cómputo deste límite.

  Ademais, mantense o límite de 5.000 euros anuais para as primas a seguros colectivos de dependencia satisfeitas pola empresa, que xa existía con anterioridade.

(Modifícanse os artigos 51.5 e 7 e 52 da LIRPF polo artigo 62 da LPGE para 2021).

Prórroga dos límites excluíntes do método de estimación obxectiva

Prorróganse para o exercicio 2021 os límites cuantitativos que se veñen aplicando en exercicios anteriores e que delimitan o ámbito de aplicación de método de estimación obxectiva para as actividades económicas incluídas no ámbito de aplicación do devandito método, con excepción das actividades agrícolas, gandeiras e forestais, que teñen o seu propio límite cuantitativo por volume de ingresos.

Polo tanto, as magnitudes excluíntes de carácter xeral serán para o exercicio 2021 as seguintes: 

 • Volume de ingresosen o ano inmediato anterior superior a 250.000 euros para o conxunto de actividades económicas, agás as agrícolas, gandeiras e forestais.Computaranse a totalidade das operacións, exista ou non obriga de expedir factura.As operacións nas que exista obriga de expedir factura cando o destinatario sexa empresario, non poderán superar 125.000 euros.

 • Volume de ingresos para o conxunto de actividades agrícolas, forestais e gandeiras superior a 250.000 euros.

 • Volume de compras en bens e servizos no ano inmediato anterior, excluídas as adquisicións do inmobilizado, superior a 250.000 euros. 

(Modifícase a DT 32ª da LIRPF polo artigo 63 da LPGE para 2021).


IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


Limitación na deducibilidade de gastos financeiros

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen á entrada en vigor desta Lei e vixencia indefinida, modifícase a regulación da limitación na deducibilidad dos gastos financeiros, establecendo que para a determinación do beneficio operativo non se terá en conta a adición dos ingresos financeiros de participacións en instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos, cando o valor de adquisición das devanditas participacións sexa superior a 20 millóns de euros.

(Modifícase o apartado 1 do artigo 16 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

Exención sobre dividendos e rendas derivadas da transmisión de valores representativos dos fondos propios de entidades residentes e non residentes

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen á entrada en vigor desta Lei e vixencia indefinida:

 • Modifícase a exención sobre dividendos e rendas derivadas da transmisión de valores representativos dos fondos propios de entidades residentes e non residentes, establecendo que estarán exentos os dividendos ou participacións en beneficios de entidades, cando se cumpra o requisito de que a porcentaxe de participación, directa ou indirecta, no capital ou nos fondos propios da entidade sexa, polo menos do 5 por cento, eliminando o requisito alternativo de que o valor de adquisición da participación fose superior a 20 millóns de euros.

  (Modifícanse o primeiro parágrafo da letra a) do apartado 1 e a letra a) do apartado 6 no artigo 21 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

 • O importe que resultará exento será do 95 por cento do devandito dividendo ou rende.Os gastos de xestión referidos a tales participacións non serán deducibles do beneficio impoñible do contribuínte, fixándose que a súa contía sexa do 5 por cento do dividendo ou renda positiva obtida.

  Esta limitación NON se aplicará a empresas que teñan un INCN inferior a 40 millóns de euros e que non formen parte dun grupo mercantil, durante un período limitado a tres anos, cando procedan dunha filial, residente ou non en territorio español, constituída con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.

  (Engádense os apartados 10 e 11, novos, no artigo 21 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades). 

 • Modifícase a regulación que establece que non se integrarán na base impoñible os dividendos ou participacións en beneficios na parte que corresponda á renda positiva que fose incluída na base impoñible, incorporándose, que para estes efectos, o importe dos dividendos ou participacións en beneficios reducirase nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións, salvo que concorran as circunstancias establecidas no apartado 11 do artigo 21 desta Lei. 

  (Modifícase o apartado 10 do artigo 100 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

 • Por outro lado, modifícase a regulación que establece que para calcular a renda derivada da transmisión da participación, directa ou indirecta, o valor de adquisición se incrementará no importe dos beneficios sociais que, sen efectiva distribución, se correspondan con rendas que tivesen sido imputadas aos socios como rendas das súas accións ou participacións no período de tempo comprendido entre a súa adquisición e transmisión incorporándose, a estes efectos, que o importe dos beneficios sociais a que se refire este parágrafo se reducirá nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións.

  (Modifícase o apartado 12 do artigo 100 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

 • Se regula o réxime transitorio de tributación das participacións cun valor de adquisición superior a 20 millóns.

  (Engádese unha disposición transitoria cuadraxésima á Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

Dobre imposición económica internacional:dividendos e participacións en beneficios

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen á entrada en vigor desta Lei e vixencia indefinida, en relación coa dedución para evitar a dobre imposición económica internacional:dividendos e participacións en beneficios:

 • Na regulación que contén o LIS, onde se establece como requisito para a aplicación desta dedución que a participación directa ou indirecta no capital da entidade non residente sexa, polo menos, do 5 por cento, elimínase o requisito alternativo de que o valor de adquisición da participación, sexa superior a 20 millóns de euros.

  (Modifícase a letra a) do apartado 1 do artigo 32 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

 • Por outro lado, engádese que, para calcular a cota íntegra os dividendos ou participacións nos beneficios reduciranse nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións.A devandita redución non se practicará no caso dos dividendos ou participacións nos beneficios nos que concorran as circunstancias establecidas no apartado 11 do artigo 21 desta Lei.O exceso sobre o devandito límite non terá a consideración de gasto fiscalmente deducible, sen prexuízo do establecido no apartado 2 do artigo 31 desta Lei.

  (Modifícase o apartado 4 do artigo 32 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

 • Incorpórase un parágrafo segundo que establece que non serán obxecto de eliminación os importes que deban integrarse nas bases impoñibles individuais por aplicación do establecido no apartado 10 do artigo 21 desta Lei.

  (Modifícase o artigo 64 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades).

Dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series

En relación coa dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental:

 • Establécese que para a aplicación desta dedución os certificados requiridos son vinculantes para a AEAT con independencia da súa data de emisión.Por outro lado, créase un apartado 7 no artigo 39 da Lei 27/2014 polo que esténdese a aplicación da dedución dos apartados 1 e 3 do artigo 36 da Lei 27/2014 a contribuíntes que participen no financiamento das devanditas producións.

  (A Disposición final trixésimo primeira da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2021 modifica a letra a´) do apartado 1 do artigo 36 da Lei 27/2014 do Imposto sobre Sociedades).

 • Establécese que o limite incrementado da dedución ao 50% aplícase tamén (ademais de para I+D+i) para as deducións de producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais cando estas deducións superen o 10% da cota íntegra reducida nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.

  (A Disposición final trixésimo primeira da Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2021, igualmente, modifica os apartados 1 e 5 do artigo 39 da Lei 27/2014, do Imposto sobre Sociedades).


IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


Modificacións introducidas na lei 37/1992, do 28 de decembro do IVA pola Lei de PGE 2021: 

Localización de prestacións de servizos:regra de uso efectivo

O artigo 68 da LPGE para 2021 establece que, con efectos dende 1 de xaneiro de 2021 e vixencia indefinida, modifícase o artigo 70.Dous LIVA, para deixar de aplicar a regra especial de uso efectivo aos servizos que se entenden realizados, conforme ás regras de localización, en Canarias, Ceuta e Melilla.

(Modifícase o artigo 70 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido).

Tipo impositivo aplicable ás bebidas con edulcorantes engadidos

O artigo 69 da LPGE 2021 establece que, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2021 e vixencia indefinida, se modifica o artigo 91.uno.1.1º LIVA, incrementando o tipo impositivo aplicable ás bebidas refrescantes, zumes e gasosas con azucres ou edulcorantes engadidos, que pasan de tributar ao 10 por cento a facelo ao 21 por cento.

(Modifícase o número 1, do apartado un.do artigo 91 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido).

Límites para a aplicación do réxime simplificado e do réxime especial de agricultura, gandería e pesca

O artigo 70 da LGPE 2021 establece que, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2021 e vixencia indefinida, modifícase a disposición transitoria décimo terceira LIVA co fin de prorrogar para o período 2021 os límites para a aplicación do réxime simplificado e o réxime especial de agricultura, gandería e pesca. 

Máis información: 

A quen se aplica o réxime simplificado do IVA?

A quen se aplica o réxime especial da agricultura, gandería e pesca?


IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO


Escala de gravame do Imposto sobre o Patrimonio

Con efectos dende 1 de xaneiro de 2021, modifícase a escala que se aplica á parte da base liquidable do Imposto de modo que o tipo aplicable ao último tramo pasa a ser o 3,5% (con anterioridade era o 2,5%).

Así, a nova escala aplicable é a seguinte:

Base liquidable

Ata euros

Cota

Euros

Resto base liquidable

Ata euros

Tipo aplicable

Porcentaxe

0,00

0,00

167.129,45

0,2

167.129,45

334,26

167.123,43

0,3

334.252,88

835,63

334.246,87

0,5

668.499,75

2.506,86

668.499,76

0,9

1.336.999,51

8.523,36

1.336.999,50

1,3

2.673.999,01

25.904,35

2.673.999,02

1,7

5.347.998,03

71.362,33

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06

183.670,29

En diante

3,5

(Modifícase o artigo 30 da Lei do Imposto sobre o Patrimonio polo artigo 66 da LPGE para 2021).

Carácter indefinido do Imposto sobre o Patrimonio

Tras a derrogación do apartado segundo do artigo único do Real Decreto-lei 13/2011, do 16 de setembro, polo que se restablece o Imposto sobre o Patrimonio, con carácter temporal, restablécese o carácter indefinido do Imposto sobre o Patrimonio.


IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS


Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir da entrada en vigor desta Lei e vixencia indefinida, modifícase o Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as Tarifas e a Instrución do Imposto sobre Actividades Económicas, da seguinte forma:

 • Clasifícase de forma específica as actividades de comercialización das subministracións de carácter xeral (electricidade e gas):

  • Modifícase o título da Agrupación 15 da Sección Primeira das Tarifas introducindo a comercialización e queda redactado da seguinte forma:Agrupación 15.Produción, transporte, distribución e comercialización de enerxía eléctrica, gas, vapor e auga quente.

  • Modifícase o título do grupo 151, da Agrupación 15, da Sección Primeira das Tarifas, engadindo a comercialización.Queda redactado da seguinte forma:Grupo 151.Produción, transporte, distribución e comercialización de enerxía eléctrica.

  • Engádese unha nova epígrafe, dentro do grupo 151 da Agrupación 15, de a Sección Primeira das Tarifas:Epígrafe 151.6.Comercialización de enerxía eléctrica.

  • Modifícase o grupo 152, da Agrupación 15 da Sección Primeira das Tarifas (incorporando a comercialización) que queda redactado da seguinte forma:Grupo 152.Fabricación, distribución e comercialización de gas.

  • Ademais, introdúcense dúas novas epígrafes no grupo 152:

   • Epígrafe 152.1.Fabricación e Distribución de Gas.

   • Epígrafe 152.2.Comercialización de Gas.

 • Créase unha epígrafe para as grandes superficies comerciais que non se dedican principalmente á roupa ou á alimentación e que ata agora carecían de epígrafe propia.Dáselles un tratamento similar aos demais centros comerciais, dentro do Grupo 661, «Comercio mixto integrado ou en grandes superficies»:

  • Engádese un nova epígrafe, no grupo 661, da Sección Primeira das Tarifas, que queda así redactado:

   Epígrafe 661.9.Outro comercio mixto ou integrado en grandes superficies, entendendo por tal o realizado de forma especializada en establecementos cunha superficie útil para a exposición e venda ao público igual ou superior aos 2.500 m² de produtos tales como os relacionados coa bricolaxe e o equipamento do fogar, mobiliario para o fogar e a oficina, artigos electrónicos e electrodomésticos, artigos para o automóbil, artigos para o deporte ou outros. 

   Nota: Entenderase por superficie útil para a exposición e venda ao público aquela na que se expoñen artigos para a súa venda directa, estea cuberta ou non e sexa utilizable efectivamente polo consumidor.

  • Modifícase a nota común 2ª ao grupo 661, da Sección Primeira das Tarifas, introducindo gran superficie, que queda redactada da seguinte forma:

   2ª. Para os efectos do cálculo das cotas deste grupo, computarase a superficie íntegra do establecemento (grande almacén, hipermercado, almacén popular ou outra gran superficie), incluíndo as zonas destinadas a oficinas, aparcadoiro cuberto, almacéns, etc. Así mesmo, computaranse as zonas ocupadas por terceiros en virtude de cesión de uso ou por calquera outro título.Non se computarán, non obstante, as superficies descubertas calquera que sexa o seu destino.

 • Engádese un nova epígrafe no grupo 664, da Sección Primeira das Tarifas, para a nova actividade de subministración de enerxía a vehículos eléctricos a través de puntos de recarga instalados en calquera lugar, xa sexa na vía pública, gasolineiras, garaxes públicos e privados ou en calquera outra localización, coa seguinte redacción:

  Epígrafe 664.2.Puntos de recarga de vehículos eléctricos.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda