Principais novidades introducidas pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017

PRINCIPAIS NOVIDADES INTRODUCIDAS POLA LEI 3/2017, do 27 de xuño, DE ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA O ANO 2017 (BOE do 28 de xuño)


IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


Mellora da dedución por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais.

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2017, a Disposición Adicional 125ª Lei 3/2017 de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (LOXE 2017) modifica o artigo 36 apartados 1 e 2 Lei 27/2014 do Imposto sobre Sociedades (LIS). Este artigo regula a dedución por investimentos en producións cinematográficas, series audiovisuais e espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, que entrou en vigor para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015.

DÁA 125ª LOXE 2017 introduce as seguintes novidades:

 • Auméntanse os porcentaxes de dedución regulados no artigo 36.1 LIS aplicables aos investimentos en producións españolas de longametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada, e quedan fixados en:

  1. 25% respecto do primeiro millón de base da dedución (20% en 2015 e 2016).

  2. 20% sobre o exceso do devandito importe (18% para 2015 e 2016).

 • Engádese que, ademais do Instituto de Cinematografía e das Artes Audiovisuais, tamén poderá emitir o certificado esixido no artigo 36.1. a´) LIS como requisito para a aplicación desta dedución, o órgano correspondente da Comunidade Autónoma con competencia na materia .

 • Elévase o límite regulado no artigo 36.1 LIS, de tal forma que, para os períodos impositivos iniciados en 2015 e 2016 o importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 50% do custo de produción. Con efectos para períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2017, engadiuse que o devandito límite se elevará ata:

  1. O 60% no caso de producións transfronteirizas financiadas por máis dun Estado membro da Unión Europea e en que participen produtores de máis dun Estado membro.

  2. O 70% no caso das producións dirixidas por un novo realizador cuxo orzamento de produción non supere 1 millón de euros.

 • Auméntase o porcentaxe de dedución regulado no artigo 36.2 LIS, aplicable aos produtores rexistrados no Rexistro de Empresas Cinematográficas do Ministerio de Educación, Cultura E Deporte que se encarguen da execución dunha produción estranxeira de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada.

  A porcentaxe queda fixado no 20 %dos gastos realizados en territorio español, sempre que os gastos realizados en territorio español sexan, polo menos, de 1 millón de euros (15% en 2015 e 2016).

 • Auméntase a base da dedución regulada no artigo 36.2 LIS, que estará constituída polos seguintes gastos realizados en territorio español directamente relacionados coa produción:

  1. Os gastos de persoal creativo, sempre que teña residencia fiscal en España ou nalgún Estado membro do Espazo Económico Europeo, co límite de 100.000 euros por persoa (50.000 € por persoa en 2015 e 2016).

  2. Os gastos derivados da utilización de industrias técnicas e outros provedores.

 • Amplíase o límite da dedución regulada no artigo 36.2 LIS, de tal forma que o importe desta dedución non poderá ser superior a 3 millóns de euros, por cada produción realizada (2,5 millóns de euros en 2015 e 2016).


IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


Introdúcense as seguintes novidades na Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido:

Exencións en operacións interiores.

Con efectos do 29 de xuño de 2017 e vixencia indefinida, modifícase a letra j) do artigo 20. Un. 18º da Lei establecendo que estarán exentas do imposto as entregas de moedas de colección cando son efectuadas polo seu emisor por un importe non superior ao seu valor facial.

Tipos impositivos reducidos.

Con efectos do 29 de xuño de 2017 e vixencia indefinida, ao obxecto de promover o acceso e difusión da cultura, modifícanse os números 2.º e 6.º do artigo 91. Un.2 da Lei, minorando o tipo impositivo aplicable aos espectáculos culturais en vivo, que pasan a tributar ao 10 por cento.

Tipos impositivos. Equipos médicos, aparellos e demais instrumental aos que é de aplicación o tipo reducido.

Con efectos do 29 de xuño de 2017 e vixencia indefinida, modifícase o primeiro guion do apartado oitavo do anexo da Lei, pasando a tributar ao 10 por cento as monturas de lentes graduadas para, deste xeito, aliñar a súa tributación coa que é aplicable aos lentes e lentes graduadas.


ASPECTOS FISCAIS XERAIS


Xuro legal do diñeiro e xuro de mora.

DÁA 44ª LOXE 2017 regula o Xuro legal do diñeiro:

 • Un. De conformidade co que se dispón no artigo 1 da Lei 24/1984, do 29 de xuño, sobre modificación do tipo de xuro legal do diñeiro , este queda establecido no 3,00 por cento durante a vixencia desta Lei.

 • Dous. Durante o mesmo período, o xuro de mora a que se refire ao artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, será o 3,75 por cento.

 • Tres. Durante o mesmo período, o xuro de mora a que se refire o artigo 38.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, será o 3,75 por cento

Indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

DÁA 107ª LOXE 2017 establece a determinación do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM):

De conformidade co que se establece no artigo 2.2 do Real decreto-lei 3/2004, do 25 de xuño, para a racionalización da regulación do salario mínimo interprofesional e para o incremento da súa contía, o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) terá as seguintes contías durante a vixencia desta lei:

 1. O IPREM diario, 17,93 euros.

 2. O IPREM mensual, 537,84 euros.

 3. O IPREM anual, 6.454,03 euros.

 4. Nos supostos en que a referencia ao salario mínimo interprofesional foi substituída pola referencia ao IPREM en aplicación do que se establece no Real decreto-lei 3/2004, do 25 de xuño, a contía anual do IPREM será de 7.519,59 euros cando as correspondentes normas refíranse ao salario mínimo interprofesional en cómputo anual, non sendo que expresamente excluísen as pagas extraordinarias; neste caso, a contía será de 6.454,03 euros.

Madrid, 29 de xuño de 2017