Principais novidades tributarias introducidas polo Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril, de transposición de directivas da Unión Europea


IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO


O Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril, de transposición de directivas da Unión Europea nas materias de competencia, prevención do branqueo de capitais, entidades de crédito, telecomunicacións, medidas tributarias, prevención e reparación de danos ambientais, desprazamento de traballadores na prestación de servizos transnacionais e defensa dos consumidores, introduce as seguintes modificacións na lei 37/1992, do 28 de decembro do Imposto sobre o Valor Engadido:

A. Comercio electrónico

O artigo décimo do RD-Lei 7/2021 incorpora ao noso ordenamento interno a Directiva (UE) 2017/2455 do Consello, do 5 de decembro de 2017 e a Directiva (UE) 2019/1995 do Consello do 21 de novembro de 2019 co que se conclúe a regulación do tratamento do IVA do comercio electrónico.

A transposición da primeira parte da Directiva 2017/2455, cuxa entrada en vigor produciuse o 1 de xaneiro de 2019, foi incorporada ao noso ordenamento interno pola Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018 e supuxo, en relación cos servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión:

 • O establecemento dun albor común a escala comunitaria de ata 10.000 euros anuais que permite que, mentres non se supere o devandito importe, os servizos prestados por microempresas establecidas nun único Estado membro estarán suxeitos ao IVA do Estado membro de establecemento do prestador.

 • A aplicación da normativa de facturación existente no Estado membro de identificación do provedor que se acolla aos réximes especiais de xanela única.

 • Permitir a utilización dos réximes especiais de xanela única a empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade, pero xa rexistrados para os efectos do IVA nun Estado membro.

Estas modificacións mantéñense vixentes e van ser tamén de aplicación en relación coas operacións ás que se amplía a xanela única.

A transposición da segunda parte da Directiva 2017/2455, cuxas normas son de aplicación dende o 1 de xullo de 2021, introduce importantes modificacións no ámbito da tributación das entregas de bens e prestacións de servizos que, xeralmente contratados por internet e outros medios electrónicos por consumidores finais comunitarios, son enviados ou prestados por empresarios ou profesionais dende outro Estado membro ou un país ou territorio terceiro.

Estas operacións quedan suxeitas ao IVA no Estado membro de chegada da mercadoría ou de establecemento do destinatario, conseguindo con iso:

 • Aumentar os ingresos tributarios, reducir as perdas de recadación e atallar a fraude do comercio transfronteirizo.

 • Garantir a imparcialidade das decisións de compra dos consumidores, protexendo a competencia entre os provedores comunitarios e de fóra da UE.

 • Reducir as cargas administrativas e os custos de xestión do IVA para os operadores.

La xestión tributaria do comercio electrónico no IVA susténtase na ampliación dos réximes especiais de xanela única que pasan a ser o procedemento específico para a xestión e recadación do IVA devindicado por estas operacións a nivel comunitario.Así mesmo, por primeira vez, involúcranse os titulares das interfaces dixitais que facilitan o comercio electrónico, que se converten en colaboradores da propia recadación, xestión e control do imposto.

 1. Definición de dúas novas categorías de bens (artigos 8.Tres e 8 bis LIVA).

  Para determinar claramente o ámbito de aplicación da xanela única defínense dúas novas categorías de entregas de bens:

  • Vendas a distancia intracomunitarias de bens: entregas de bens expedidos ou transportados polo provedor dende un Estado membro a outro distinto cuxos destinatarios actúen ou teñan a condición de consumidores finais.Os bens deberán ser distintos de medios de transporte novos ou bens obxecto de instalación e montaxe.

  • Vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros: entregas de bens que fosen expedidas ou transportadas polo provedor a partir dun país ou territorio terceiro con destino a destinatarios que actúen ou teñan a condición de consumidores finais establecidos nun Estado membro.Estas operacións son independentes da importación que realiza o destinatario dos bens importados.Os bens deberán ser distintos de medios de transporte novos ou bens obxecto de instalación e montaxe.

 2. Supresión da exención nas importacións de bens de escaso valor (artigo 34 LIVA).

  Suprímese a exención nas importacións de bens de escaso valor aplicable na actualidade ata os 22 euros de valor global da mercadoría, de tal forma que as importacións de bens que non se acollan á xanela única deberán liquidar o IVA á importación.

 3. Exención do IVA nas importacións que se declaren a través da xanela única (artigo 66.4º LIVA).

  Para favorecer a aplicación do réxime especial de xanela única de importación (IOSS) e evitar a dobre imposición, establécese unha exención do IVA ás importacións de bens que no momento da importación deban declararse conforme a este réxime especial.

  O vendedor, ou o intermediario que actúe pola súa conta, deberá achegar á Alfándega o número de identificación individual IOSS asignado, como moito no momento de presentar a declaración aduaneira de importación.

  Só resulta de aplicación a envíos cuxo valor intrínseco non exceda de 150 euros, quedando excluídos os produtos obxecto de impostos especiais.

 4. Lugar de realización de entregas de bens (artigos 68 e 73 LIVA).

  As vendas a distancia intracomunitarias de bens, tributarán no Estado membro onde o destinatario recibe a mercadoría.

  Non obstante, tributarán no lugar de inicio do transporte cando estas vendas sexan efectuadas por empresarios establecidos nun único Estado membro e o seu importe, xunto cos servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión realizados na Comunidade, non superen un albor común a escala comunitaria de 10.000 euros.Neste caso, os empresarios poderán optar pola tributación en destino.

  As entregas de bens obxecto de impostos especiais, cando os destinatarios sexan as persoas cuxas adquisicións intracomunitarias de bens non estean suxeitas en virtude do artigo 14 LIVA, tributarán en todo caso en destino.

  As vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros tributarán no Estado membro de chegada da expedición ou transporte cando se aplique o réxime especial de importación da xanela única.

 5. Lugar de realización de prestacións de servizos (artigo 70.Uno.4º e 8º, artigo 73 LIVA).

  O albor común a escala comunitaria de 10.000 euros aplicado no caso de empresarios establecidos nun único Estado membro para permitir tributar os servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión no Estado membro de establecemento, pasa a incluír o importe das vendas a distancia intracomunitarias efectuadas.

 6. Interfaces dixitais:plataformas, portais e mercados en liña (artigos 8.bis, 20 bis, 75, 94.Uno.1º.c e 166 bis LIVA).

  Para asegurar o ingreso do IVA e reducir as cargas administrativas dos provedores, Administracións tributarias e dos propios consumidores finais deberá entenderse que os empresarios ou profesionais titulares dunha interface dixital recibiron e entregaron en nome propio os bens cando faciliten(1) as seguintes vendas:

  1. Vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros en envíos cuxo valor intrínseco non exceda de 150 euros.

  2. Entregas de bens no interior da Comunidade por parte dun provedor non establecido na Comunidade a consumidores finais.

   Esta ficción determina importantes implicacións tributarias:

   • Os titulares das interfaces dixitais teñen a consideración de suxeitos pasivos do imposto.

   • Realízanse dúas entregas de bens, unha do provedor ao titular da interface e outra por parte do titular da interface ao consumidor final.A devindicación de ambas as dúas entregas prodúcese coa aceptación do pagamento do cliente.

   • O transporte dos bens encóntrase vinculado á entrega que realizan os titulares da interface ao consumidor final.

   • A entrega do ben que se entende realizada polo provedor ao titular da interface está exenta de IVA e non limita o dereito á dedución do IVA soportado polos que a realizan.

   • O empresario ou profesional titular da interface dixital poderá acollerse aos réximes especiais de xanela única para a declaración-liquidación do IVA derivado destas operacións polas que teña a condición de suxeito pasivo, mesmo cando se trate de entregas interiores a consumidores finais no mesmo Estado membro onde se almacenan as mercadorías.

  Os empresarios ou profesionais titulares dunha interface dixital terán as seguintes obrigas rexistrais:

  1. Cando faciliten a entrega de bens ou a prestación de servizos e non teñan a condición de suxeito pasivo:rexistro das devanditas operacións cuxo contido se axustará ao disposto no artigo 54 quater.2 do Regulamento (UE) nº 282/2011 do Consello, de 15 de marzo de 2011 e que deberá estar por vía electrónica, logo de solicitude, a disposición dos Estados membros interesados.Este rexistro manterase por un período de dez anos.

  2. Cando faciliten a entrega de bens e teñan a condición de suxeito pasivo ou cando participen nunha prestación de servizos por vía electrónica para a cal se consideren que actúan en nome propio:

   • Os rexistros establecidos no artigo 63 quater do Regulamento (UE) nº 282/2011 se o empresario se acolle aos réximes especiais de xanela única.

   • Os rexistros establecidos no artigo 164.Uno.4º LIVA se non se acollen á xanela única.

 7. Réximes especiais de xanela única

  (Capítulo XI do Título IX LIVA).

  Inclúense tres novos réximes especiais para a declaración e liquidación do IVA devindicado polas entregas de bens e prestacións de servizos efectuadas a favor de consumidores finais por empresarios e profesionais, xeralmente non establecidos no Estado membro onde quedan suxeitas as operacións, que substitúen e amplían os réximes especiais vixentes na actualidade para os servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións e de radiodifusión e televisión:

  1. Réxime exterior da Unión (OSS).Aplicable aos servizos prestados por empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade a consumidores finais.

  2. Réxime da Unión (OSS).Aplicable ás seguintes operacións:

   • os servizos prestados por empresarios ou profesionais establecidos na Comunidade, pero non no Estado membro de consumo a consumidores finais.

   • vendas a distancia intracomunitarias de bens.

   • entregas interiores de bens imputadas aos titulares de interfaces dixitais que faciliten a entrega destes bens por parte dun provedor non establecido na Comunidade ao consumidor final.

  3. Réxime de importación (IOSS).Aplicable ás vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros ao que poderán acollerse, directamente ou a través dun intermediario establecido na Comunidade, en determinadas condicións, os empresarios ou profesionais que realicen vendas a distancia de bens importados de países ou territorios terceiros en envíos cuxo valor intrínseco non exceda de 150 euros, a excepción dos produtos obxecto de impostos especiais.

  Estes réximes presentan as seguintes características:

  • Van permitir, mediante unha única declaración-liquidación presentada por vía electrónica ante a Administración tributaria do Estado membro polo que optase ou sexa de aplicación (Estado membro de identificación), que o empresario ou profesional poida ingresar o IVA devindicado por todas as súas operacións efectuadas na Comunidade (Estados membros de consumo) por cada trimestre ou mes natural ás que se aplica, en cada caso, o réxime especial.

  • Cando España sexa o Estado membro de identificación, o empresario ou profesional quedará obrigado a declarar ante a Administración tributaria española o inicio, a modificación ou o cesamento das súas operacións e será identificado mediante un número de identificación individual asignado por esta.

  • Os empresarios e profesionais deberán manter durante dez anos un registro das operacións incluídas nestes que estará a disposición tanto do Estado membro de identificación coma do de consumo.Tamén quedarán obrigados a expedir e entregar facturas respecto das operacións declaradas conforme aos réximes especiais.

  • Non poderán deducir o IVA soportado para a realización das súas operacións nas referidas declaracións-liquidacións.Tratándose de empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto, que non presenten autoliquidacións ante a Administración tributaria española por outras operacións, poderán solicitar a devolución destas cotas polo procedemento previsto nos artigos 119 e 119 bis LIVA, sen esixir o requisito de reciprocidade de trato no caso de empresarios ou profesionais non establecidos na Comunidade.

 8. Modalidade especial para a declaración e o pagamento do IVA sobre as importacións (artigo 167 bis LIVA).

  Cando o empresario ou profesional non opte por acollerse ao réxime especial aplicable ás vendas a distancia de bens importados poderá aplicar esta modalidade especial de declaración cumprindo os seguintes requisitos:

  • Que o valor intrínseco do envío non supere os 150 euros

  • Que se trate de bens que non sexan obxecto de impostos especiais

  • Que o destino final da expedición ou transporte sexa o territorio de aplicación do imposto.

  Nestes casos, o destinatario dos bens importados será responsable do pagamento do IVA, pero a persoa que presente os bens para o seu despacho ante a Alfándega recadará o imposto do destinatario e efectuará o pagamento do IVA recadado a través dunha modalidade especial de declaración correspondente ás importacións realizadas durante o mes natural.

  Estas importacións quedarán gravadas ao tipo xeral.

B. Tipo impositivo do 0% na entrega, importación e adquisición intracomunitaria de material sanitario

A disposición adicional primeira do RD-Lei 7/2021, con efectos dende o 1 de maio de 2021:

 • Mantén ata o 31 de decembro de 2021 a aplicación do tipo impositivo do cero por cento ás entregas interiores, importacións e adquisicións intracomunitarias de material sanitario para combater a COVID-19, cuxos destinatarios sexan entidades públicas, centros hospitalarios e entidades privadas, de carácter social.

 • Actualiza a relación de bens aos que é de aplicación esta medida no seu anexo

Recórdase que estas operacións se documentarán en factura como operacións exentas.


(1) De acordo co artigo 5 ter do Regulamento de Execución (UE) nº 282/2011, entenderase por «facilitar» a utilización dunha interface electrónica co fin de que un cliente e un provedor que poña bens á venda a través da interface electrónica poidan entaboar un contacto que dea lugar a unha entrega de bens a través desa interface electrónica ao devandito cliente.(Volver)

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda