Informe do conflito nº 2.Impostos sobre Sociedades.Non deducibilidad de perdas derivadas de ampliación de capital dunha filial

Para os efectos do disposta no artigo 206.bis da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria e de acordo co establecido no artigo 194.6 do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, procédese a publicar copia do informe da Comisión Consultiva sobre conflito na aplicación da norma relativo ao contribuínte “Sociedade Limitada Española".  

O informe declara que concorren as circunstancias establecidas no artigo 15.1 da Lei Xeral Tributaria en relación coas perdas afloradas como consecuencia de determinadas operacións de ampliación de capital, redución de capital e nova ampliación de capital sucesivas nunha filial.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda