Publicación de ordes ministeriais de contido tributario

No BOE do 30 de decembro de 2020 publicáronse varias ordes ministeriais no ámbito tributario.

En primeiro lugar, en referencia ao IVA, a Orde HAC/1274/2020, do 28 de decembro, pola que se modifican determinados modelos.a Orde EHA/3434/2007, de 23 de novembro, pola que se aproban os modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, e 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, e o modelo 039 de Comunicación de datos, correspondentes ao Réxime especial do Grupo de Entidades no Imposto sobre o Valor Engadido, a Orde EHA/3786/2008, de 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 303 Imposto sobre o Valor Engadido, Autoliquidación e a Orde EHA/769/2010, de 18 de marzo, pola que se aproba o modelo 349 de declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.

En segundo lugar, publícase como cada ano, a Orde pola que se aproban os prezos medios de venda aplicables na xestión do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, Imposto sobre Sucesións e Doazóns e Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (Orde HAC/1275/2020).

En terceiro lugar, publícase a Orde HAC/1276/2020, do 28 de decembro, pola que se modifican determinadas declaracións informativas.

Por último, publícase a Orde HAC/1277/2020, do 28 de decembro, pola que se aproba o modelo 602 de Taxa pola xestión administrativa do xogo.

 •  Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

   (BOE, 30-diciembre-2020)
 •  Orden HAC/1275/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

   (BOE, 30-diciembre-2020)
 •  Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se modifican determinadas declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.

   (BOE, 30-diciembre-2020)
 •  Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre,

  por la que se aprueba el modelo 602 de Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma, plazos y los procedimientos de presentación.

   (BOE, 30-diciembre-2020)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda