Pagamento de débedas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras

Defínense o procedemento e as condicións para o pagamento de débedas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras na xestión recadatoria encomendada á Axencia Tributaria. Este procedemento unicamente poderá utilizarse por aqueles obrigados ao pagamento que opten por realizar o ingreso de forma non presencial e non dispoñan de conta da súa titularidade en ningunha entidade colaboradora da Axencia Tributaria e, en particular, cando este tipo de pagamentos se pretenda efectuar dende o estranxeiro. Unicamente será aplicable para determinadas operacións de pagamento e quedan exceptuadas diversas autoliquidacións. Será aplicable dende o día 15 de marzo de 2021.

  •  Resolución de 18 de enero de 2021,

    de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

     (BOE, 04-febrero-2021)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda