Modificacións nos modelos 231 e 190

Apróbase a Orde HAC/1285/2020, do 29 de decembro que introduce modificacións na Orde HFP/1978/2016, de 28 de decembro e a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, que aproban os modelos 231 (Declaración de información país por país) e 190 (Retencións e ingresos a conta por rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual), respectivamente.

Tamén se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro para para prever a posibilidade de pagamento mediante transferencia bancaria nos supostos, termos e condicións que se desenvolvan regulamentariamente.

  •  Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre,

    por la que se modifican la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria y la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

     (BOE, 31-diciembre-2020)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda