Máis medidas tributarias

Entre outras medidas, prorróganse para o período impositivo 2018 os límites cuantitativos que delimitan o ámbito de aplicación do método de estimación obxectiva para as actividades económicas incluídas no ámbito de aplicación do método, con excepción das actividades agrícolas, gandeiras e forestais, que teñen o seu propio límite cuantitativo por volume de ingresos. Tamén se prorrogan os límites para a aplicación do réxime simplificado e o réxime especial da agricultura, gandaría e pesca