30-11-2017 Orde de módulos para 2018

Publícase a Orde que desenvolve para o ano 2018 o método de estimación obxectiva no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o réxime especial simplificado do IVE

  • Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre,

    por la que se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

     (BOE, 30-noviembre-2017) Boletín Oficial do Estado en nova ventá