Apróbanse os modelos de declaración do IRPF e do Imposto sobre o Patrimonio, exercicio 2019, determínanse o lugar, forma e prazos de presentación destes

Orde HAC/253/2020, de 3 de marzo, pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e do Imposto sobre o Patrimonio, exercicio 2019, se determinan o lugar, forma e prazos de presentación dos mesmos, establécense os procedementos de obtención, modificación, confirmación e presentación do borrador de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, e determínanse as condicións xerais e o procedemento para a presentación de ambos os dous por medios telemáticos ou telefónicos.

  • Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo,

    por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

     (BOE, 19-marzo-2020) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana