Obriga de información sobre mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal

Modifícase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria, en transposición da Directiva (UE) 2018/822 do Consello, do 25 de maio de 2018, que modifica a Directiva 2011/16/UE polo que se refire ao intercambio automático e obrigatorio de información no ámbito da fiscalidade en relación cos mecanismos transfronteirizos suxeitos a comunicación de información.

  •  Ley 10/2020, de 29 de diciembre,

    por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

     (BOE, 30-diciembre-2020)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda