17-07-2019 Orde HAC/773/2019, de 28 de xuño, por que se regula a leva dos libros rexistros no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

No BOE de 17 de xullo se publicou a Orde HAC/773/2019, de 28 de xuño, por que se regula a leva dos libros rexistros no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para os contribuíntes que desenvolvan actividades empresariais cuxo rendemento se determine na modalidade simplificada do método de estimación directa, así como aqueles que realicen unha actividade empresarial en estimación directa que, de acordo co Código de Comercio, non teña carácter mercantil.