17-07-2019 Orde HAC/773/2019, do 28 de xuño, pola que se regula a levanza dos libros rexistros no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

No BOE do 17 de xullo publicouse a Orde HAC/773/2019, do 28 de xuño, pola que se regula a levanza dos libros rexistros no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para os contribuíntes que desenvolvan actividades empresariais cuxo rendemento se determine na modalidade simplificada do método de estimación directa, así como aqueles que realicen unha actividade empresarial en estimación directa que, de acordo co Código de Comercio, non teña carácter mercantil.