21-03-2018 Impostos Especiais de Fabricación e Imposto sobre Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos

Modifícase a Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro, pola que se aproban determinados modelos, refúndense e actualizan diversas normas de xestión en relación cos Impostos Especiais de Fabricación e co Imposto sobre Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos.

  • Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo,

    por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

     (BOE, 21-marzo-2018) Boletín Oficial do Estado en nova ventá